بسمه تعالی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی

(مناقصه عمومی و  یک مرحله ای شماره    ۵۳۱۶۵۴۲۱)

 

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت گاز استان خراسان جنوبی (سهامی خاص)- بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم (ص)- ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی- شرکت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- امور حقوقی و پیمانها- کدپستی : ۹۷۱۹۸۶۶۸۳۸ – تلفن :‌ ۳۲۳۹۲۰۰۰-۰۵۶ ، نمابر امور پیمانها :‌ ۳۲۴۰۰۵۲۳-۰۵۶

موضوع مناقصه : احداث خط انتقال گاز ۸ اینچ راسک استان سیستان وبلوچستان به روش PC

شرح مختصر کار : احداث خط انتقال گاز ۸ اینچ راسک استان سیستان وبلوچستان به روش PC  به طول ۵۹.۵ کیلومتراز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (۲۰۰۲۰۹۱۴۴۴۰۰۰۱۴۶)

 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ ه- مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴- مبلغ تضمین : ۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ( شصت و شش  میلیارد ریال) – ارائه هر گونه چک به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.

نکته : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد علاوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور بایستی به امور پیمانها شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد .

محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات سرمایه ای (منابع بند ق تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه- طرحهای غیرعمرانی) شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان

شرایط متقاضیان :

 • دارا بودن حداقل پایه ۳ در رشته نفت و گاز
 • ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
 • داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاری مشابه و مرتبط
 • ارائه مدارک معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارک و مستندات مذکور در اسناد ارزیابی کیفی
 • ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ یا حداقل سال ۱۴۰۱توسط مؤسسات حسابرسی معتبر مطابق بخشنامه۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک مورخ ۹/۲/۱۳۸۸

تذکر: مطابق بند الف ماده  ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، ارجاع کار صرفاً به موسسات و شرکت های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندیهای مندرج در سامانه ماده ۴ این قانون ( سامان توانیران) مجاز است.

 

برنامه زمانی مناقصه :

 • مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: از تاریخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۰۹:۰۰روز دوشنبه مورخ ۰۷/۱۲/۱۴۰۲
 • آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد: ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۲
 • اعلام نتایج ارزیابی کیفی :  ۲۳/۱۲/۱۴۰۲
 • مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۰۹:۳۰ روز  دوشنبه مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۲
 • آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد : ساعت ۰۹:۳۰روز دوشنبه مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۳
 • زمان و مکان بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۳- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی

کلیه اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند.

مناقصه گران تایید شده در ارزیابی کیفی می بایست اسناد مناقصه را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند.

این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir  و www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی

مشاهده شناسه آگهی: ۱۶۶۷۱۳۳
شناسه انتشار: ۷۱۸۷
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت گاز استان خراسان جنوبی
شماره نامه: گ ۴۳ . ۰۰۷ . ۶۰۱۹۴
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴