تاریخ ۰۵/۰۴/۱۴۰۲

شماره ۲۰/۱۱۴۰۲

 

” آب امانتی است الهی ، پس با صرفه جویی در آن، امانتداری صالح باشیم.”

 

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

 

شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد اجرای پروژه نگهداری و تعمیرات تاسیسات و خدمات مشترکین آب شهرستان سرایان ”  را از محل اعتبارات عمرانی و جاری  از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

ازکلیه پیمانکاران واجد شرایط، دعوت می­شود برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۲ لغایت ۱۰/۰۴/۱۴۰۲ به سامانه تدارکات الکترونیک دولت http://setadiran.ir  مراجعه نمایند. و جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت به آدرس www.abfa-khj.ir  و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن های ۳۲۲۱۴۷۳۵۰۵۶ ۸ الی۰۵۶۳۲۲۱۴۷۵۲ تماس حاصل فرمایند.

                                                                  دفتر حقوقی و  قرارداد ها شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی