شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

شماره  ۳۱۶/د/۴۰۲

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ الی ۲۴/۱۲/۱۴۰۲  به سایت http://www.setadiran.ir مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰تاریخ ۰۷/۰۱/۱۴۰۳ بارگذاری نمایند.درصورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن۳۲۴۰۰۵۷۰-۰۵۶ اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

 

ردیف شماره مناقصه شرح مبلغ و نوع تضمین(ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی) (ریال) تاریخ و ساعت افتتاح پاکات محل افتتاح پاکات
۱ ۳۱۶/د/۴۰۲ اجرای عملیات تامین برق سایت ۷۹ هکتاری نهضت ملی مسکن شهرستان طبس(فاز۴) ۱.۳۴۱.۰۰۰.۰۰۰ ۰۸/۰۱/۱۴۰۳

 ساعت ۸ صبح

 

خراسان جنوبی – بیرجند – سایت اداری-

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبیسالن جلسات

 

روابط عمومی

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۶۸۲۲۹۹
شناسه انتشار: ۸۴۶۰
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
شماره نامه: ۳۱۶/د/۴۰۲
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۲/۲۰