🔸مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی با بیان اینکه طرح نظام ارجاع در اولین گام در شهر‌های طبس، فردوس، قاین و بیرجند اجرا می‌شود و ۵۰ هزار نفر مشمول این طرح می‌شوند گفت: همچنین انتساب پزشکان خانواده در بیرجند با پوشش ۱۰ هزار و قاین با ۱۰ هزار بیمه شده در حال انجام است.

🔹در این طرح بیمه شده پس از مراجعه به پزشک خانواده بر اساس تشخیص پزشک، به متخصص ارجاع داده می‌شود.