مریم جوادی بایگی مدیر جهادکشاورزی سربیشه بیان داشت: طرح آبیاری تحت فشار آقای حمیدرضا قربانی به صورت مینی بابلردر سطح ۳۳ هکتار از باغات واقع در چاه احمدی وشرکادشت درح باهزینه دولتی به مبلغ ۴۲۹۰ میلیون ریال ومشارکت خودبهره بردارتوسط مدیریت جهادکشاورزی سربیشه به اجرا وبهره برداری رسید.
وی درادامه گفت: بااجرای طرج مذکور ۱۴۵۲۰۰ متر مکعب آب سالانه درآبخوان ذخیره سازی میشود.
مدیر جهادکشاورزی سربیشه درانتها گفت: از مزایای اجرای طرح.فوق می توان به :
۱. افزایش راندمان انتقال آب وتوزیع آب
۲.استفاده همزمان از کود وسم به همراه آب آبیاری
۳.کاهش علف هرز رویشی درسطح باغ; کاهش هزینه های دستمزد کارگرونهایت افزایش کمیت وکیفیت محصول تولیدی اشاره نمود.