مدیر کل معزز روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی با توجه به صدق گفتار و عمل شما خواهشمند است به سوالات و ابهامات در مورد روابط عمومی های استان برای تونیر افکار عمومی پاسخ دهید ۱- چند درصد روابط عمومی ها مدرک مرتبط با این گرایش در استان را دارند ۲- شیوه نظارت بر روابط عمومی برای انتخاب پیمانکار فعالیت هایشان چگونه است ۳- تنوع در انتخاب همکاری با موسسات فرهنگی و هنری و افراد برای دوری از ویژه خواری احتمالی و استفاده از تخصص چگونه می باشد . ۴-شفافیت عملکردی همکاری با رسانه ها و پاسخگویی صحیح و حمایت احتمالی از رسانه ها را بیان کنید .