مراتب ثبت ۹ اثر از میراث فرهنگی معنوی (ناملموس) خراسان جنوبی از سوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به خراسان جنوبی ابلاغ شد.

؛علی‌ اصغر مونسان در نامه ای به میراث فرهنگی خراسان جنوبی تعداد آثار و همچنین شماره ثبت آن‌ها را اعلام کرد و بر اقداماتی که موجب حفظ و احیاء این میراث می‌ شود، تاکید کرد.
در این نامه ابلاغ شد: با توجه به آئین نامه هیئت وزیران و با رعایت مقررات آئین نامه اجرایی مذکور ، مراسم گلریزو (گلریزان) در شهر بیرجند به شماره ۲۰۵۷ ، مراسم تعزیه زعفرجن در شهرستان بشرویه به شماره ۲۰۵۸، آئین و مراسم پخت آش بزباش درشهرستان خوسف به شماره ۲۰۵۹، مهارت قلم زنی ویژه طبس به شماره ۲۰۶۰، دانش و مهارت بومی نقشه خوانی قالی خراسان جنوبی به شماره ۲۰۶۱، مهارت بافت جاجیم انگشتی روستای اوجان به شماره ۲۰۶۲، مراسم عماری ورپوشی (عماری آرایی) شهر بشرویه به شماره ۲۰۶۳، مهارت بافت سنتی قالی لچک ترنج ربعی سعدی شهر مود به شماره ۲۰۶۴، در فهرست آثار میراث فرهنگی ناملموس و همچنین «استاد ذوالفقار بیتانه، گنجینه زنده بشری در ساز سازی سنتی و نوازنده دو تار» به شماره ۳۸ در فهرست حاملان میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است و هر گونه اقدام که موجب حفظ و احیاء این میراث شود مورد تاکید است.