#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

ابطال پروازهای فرودگاه بیرجند در روزهای تعطیل رسمی تقویم ، یک رویه شده است. یکی از شرکت های هواپیمایی پس از ابطال کلیه پروازهای تعطلیلات نوروزی در فرودگاه بیرجند ، پروازهای تعطیلات عید فطر را هم باطل کرد و اینک پرواز روز تعطیل ۱۴ خرداد را نیز باطل کرده است !
جناب استاندار ، شما گفتید «پروازهای فرودگاه بیرجند در شان مردم استان نیست !!» حالا پس از گذشت ماه ها ، برخی شرکت های هواپیمایی پروازهای خود در این فرودگاه را کاهش داده اند و برخی با ناوگانی کوچک و دور از شان مردم در تعطیلات رسمی تقویم که فرصت سفر محیاست ، پروازها را باطل میکنند !!