آیا مدیران خراسان جنوبی مدیرانی مردمی بوده اند

آیا مدیران در خراسان جنوبی بین مردم بوده اند؟ و در راه حل مشکلات مردم تلاش کرده اند ؟ و مدیران طراز انقلاب بوده اند ؟