شنیده ها ی درگوشی!!!!! شنیده شده است که یکی از گزینه های شهرداری بیرجند که بیش از شانزده سال است که آروزی نشستن بر کرسی شهرداری را دارد هنوز نیامده به بداخلاقی و خط و نشان کشیدن برای این و آن ،کارمندان و مدیران شهری در محافل خصوصی و خودمانی را شروع کرده است این روزها شهر و انتخاب هایش عجیب شده است امیدواریم که در شهر بیرجند از آن دوری شود