-سهم فرودگاه بیرجند از پروازهای مسیر «تهران-بیرجند-تهران» در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ چند پرواز در هفته است ؟

-سهم فرودگاه بیرجند از پروازهای مسیر «مشهد-بیرجند-مشهد» در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ چند پرواز در هفته است ؟

-سهم فرودگاه طبس از پروازهای مسیر «تهران-طبس-تهران» در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ چند پرواز در هفته است ؟

-آیا مقاصد جدید پروازی به فرودگاه بیرجند و طبس اضافه میشود؟