آگهی مناقصه واگذاری فعالیتهای خدماتی- پشتیبانی فنی شهرداری قاین به صورت حجمی

موضوع : شهرداری قاین در نظر دارد نسبت واگذاری فعالیتهای خدماتی- پشتیبانی – فنی شهرداری قاین به صورت حجمی از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمان کار ذیصلاح برابر شرایط زیر و اسناد مناقصه واگذار نماید.

  • کلیه شرکت های واجد الشرایط می توانند پس از دریافت صلاحیت های لازم از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی(ایمنی و …)  در مهلت مقرر در مناقصه شرکت نمایند. در صورت عدم ارائه گواهی تایید صلاحیت شرکت و گواهی تائید صلاحیت ایمنی در هنگام عقد قرارداد از سوی اداره کار، تعاون و رفاه امور اجتماعی استان خراسان جنوبی، سپرده برنده مناقصه به نفع شهرداری ضبط و با برندگان بعدی عقد قرارداد صورت خواهد پذیرفت.
  • شرکت کنندگان در مناقصه میبایست کلیه مدارک پیوستی مناقصه اعم از آگهی مناقصه و تمامی صفحات پیش نویس قرارداد پیوست را مهر و امضاء نموده و در سامانه بارگذاری نمایند در غیر این صورت قیمت پیشنهادی ابطال و شهرداری هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
  • ارائه سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ۱۹.۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که شرکت کنندگان می توانند مبلغ قید شده را به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا فیش نقدی واریزی بشرح مندرج در اسناد مناقصه را به حساب سپرده شهرداری واریز و فیش ان را در پاکت الف سامانه ستاد بارگزاری نمایند.
  • کلیه فرآیند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی setadiran.ir برگزار می گردد.
  • مهلت و دریافت اسناد مناقصه : پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه را از تاریخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۲                        تا مورخ  ۱۹/۰۶/۱۴۰۲     از طریق سامانه ستاد به نشانی  setadiran.ir   دریافت نمایند.
  • مهلت بارگزاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت ۱۹ مورخ۲۹ /۰۶/۱۴۰۲                 و زمان گشایش و قرائت پیشنهاد ها، ساعت     ۱۳  مورخ   ۳۰/۶/۱۴۰۲۰     می باشد.
  • جلسه توجیهی در خصوص تشریح اسناد مناقصه(ویژه دریافت کنندگان اسناد مناقصه از سایت) در ساعت   ۱۰ مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۲     در محل سالن جلسات شهرداری برگزار خواهد شد.
  • کلیه هزینه های کارشناسی و درج آگهی در جراید به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
  • شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد

نشانی مناقصه گذار : استان خراسان جنوبی ، بلوار سیمان شهر ، نبش بلوار آزادگان ، ساختمان مرکزی شهرداری قاین

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پاسخ سئوالات فنی و رفع ابهام و … به واحد امور مالی شهرداری مراجعه یا به شماره همراه ۳۲۵۶۶۲۰۱-۰۵۶ داخلی ۲۱۱ تماس حاصل نمائید.

 

یدالله غلام پور

شهردار قاین

شناسه آگهی: ۱۵۶۱۱۴۸
شناسه انتشار: ۵۷۶۶
شماره م / الف: 

سازمان: شهرداری قاین
شماره نامه: ۱۵/۹۶۰۶
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۶/۰۸