“مناقصه عمومی یک مرحله­ای با ارزیابی فشرده – نوبت دوم”

شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه­ای به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

شماره فراخوان موضوع نوع تضمین و مبلغ شرکت در مناقصه (ریال) مدت قرارداد شرایط عمومی متقاضیان
۲۰۰۲۰۰۵۳۶۱۰۰۰۰۰۶ واگذاری امور حفاظت فیزیکی (نگهبانی و انتظامات) و ایجاد و برقراری ایمنی، نظم و امنیت به صورت شبانه روزی در ساختمان های متعلق به شهرداری بیرجند و اقدامات پیشگیرانه حفاظتی مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه بصورت حجمی ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۵۰/۲ ریال (دو میلیارد و پنجاه میلیون ریال) طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه یکسال شمسی با قابلیت تمدید به مدت یکسال دیگر منوط به رضایت از عملکرد پیمانکار متقاضیان حقوقی که دارای گواهی صلاحیت معتبر و با ظرفیت آزاد مجاز از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در رشته نگهبانی و سابقه مرتبط با موضوع مناقصه باشند میتوانند در این مناقصه شرکت نمایند.
  1. محل تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری بیرجند
  2. کلیه فرایند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی setadiran.ir برگزار می­گردد.
  3. مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان می­توانند اسناد مناقصه را از تاریخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۲ از طریق سامانه ستاد به نشانی setadiran.ir دریافت نمایند.
  4. مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۲
  5. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۲ می­باشد.
  6. نشانی مناقصه­گذار: خراسان جنوبی – بیرجند میدان ابوذر- شهرداری مرکزی تلفن ۰۵۶۳۱۸۳۰۱۰۲
  7. مناقصه­گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. ضمناً جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد مراجعه فرمایند.

مهدی بهترین

شهردار بیرجند

شناسه آگهی: ۱۵۰۸۱۲۶
شناسه انتشار: ۳۹۲۱
شماره م / الف: 

سازمان: اداره قراردادهای شهرداری بیرجند
شماره نامه: ۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۳/۱۳