آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد خرید مواد اولیه غذایی و واگذاری کلیه امور مربوط به طبخ و توزیع  غذای مورد نیاز بیمارستان های ولیعصر(عج) ، امام رضا (ع) ، رازی ، ایرانمهر و مرکز جامع درمان بیماری های خاص را با مشارکت بخش غیر دولتی به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  به کلیه دارندگان پروانه غذای آماده از اتحادیه مربوطه ، رستوران ها و یا شرکت های خدماتی پشتیبانی ذیصلاح درای گواهی صلاحیت ایمنی واگذار نماید ، لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند حداکثر تا ساعت (۱۲:۰۰) روز پنجشنبه مورخ  ۱۷/۱۲/۱۴۰۲ با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.

۱- محل و مدت انجام کار :

بیمارستان های ولیعصر(عج) ، امام رضا (ع) ، رازی ، ایرانمهر و مرکز جامع درمان بیماری های خاص –  شهرستان بیرجند  –   (۶ ماه کامل شمسی ) 

۲ – نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۱۶ ریال یا واریز نقدی وجه به حساب شماره ۴۰۰۱۰۸۱۶۰۷۱۴۶۷۹۳  بانک مرکزی به نام سپرده رد وجوه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (شرکت در مناقصه)

۳- مهلت ارائه اسناد : تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ  ۲۷/۱۲/۱۴۰۲

۴- محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایی پاکات :  خراسان جنوبی –  بیرجند –  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  – سازمان مرکزی –  اتاق کار معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه  –  روز  یکشنبه مورخ  ۲۷/۱۲/۱۴۰۲-  ساعت ۱۲:۳۰

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شناسه آگهی: ۱۶۸۰۴۹۷
شناسه انتشار: ۸۴۲۲
شماره م / الف: 

سازمان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
شماره نامه: ۱۴۰۲
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴