تاریخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱

شماره ۷۲-۱۴۰۱

 

” آب امانتی است الهی ، پس با صرفه جویی در آن، امانتداری صالح باشیم.”

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

 

 

شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد اجرای پروژه عملیات اجرایی آبرسانی به نهضت ملی مسکن شهر قاین

را از محل اعتبارات عمرانی از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

ازکلیه پیمانکاران واجد شرایط، دعوت می­شود برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ به سایت شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبیwww.abfa-khj.ir ، پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir  و سامانه تدارکات الکترونیک دولت http://setadiran.ir  مراجعه نمایید. و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۲۲۱۴۷۳۵۰۵۶ ۸ الی۰۵۶۳۲۲۱۴۷۵۲ تماس حاصل فرمایند.

 

                                                                  دفتر حقوقی و  قرارداد ها شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی    

شناسه آگهی: ۱۴۵۲۱۰۱
شناسه انتشار: ۷۶
شماره م / الف: 

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۱۴:۳۸
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸