آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای – با ارزیابی فشرده – نوبت اول ، شهر داری بیرجند