شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد:

مناقصه ”عملیات بهره‌برداری، نگهداری و راهبری تاسیسات فاضلاب شهر بیرجند و روستاهای کرغند و چرمه به شماره مناقصه ۵۷-۱۴۰۲   از طریق سامانه تدارکات الکترونیک برگزار نماید. مناقصه گران متقاضی می توانند برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ: ۲۹/۰۸/۱۴۰۲ لغایت ۰۴/۰۹/۱۴۰۲به سامانه تدارکات الکترونیک دولت http://setadiran.ir  مراجعه نمایید و جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت به نشانی www.abfa-khj.ir  و یا و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و یا با شماره تلفن  ۰۵۶۳۲۲۱۴۷۳۵-۰۵۶۳۱۰۳۲۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

شناسه آگهی: ۱۶۰۷۷۲۹
شناسه انتشار: ۶۲۸۰
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شماره نامه: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۸/۲۸