فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

نوبت اول

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی «عملیات آماده سازی (زیرسازی، اساس و آسفالت) اراضی ۵۰ هکتاری دولتی شهر طبس» را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

مناقصه‌گران محترم می‌توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به سامانه مذکور مراجعه نمایند.

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۵۹۸۱۶۶
شناسه انتشار: ۶۱۹۱
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۴۰۲۰۸۱۳
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۸/۱۳