موضوع : شهرداری قاین در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه لیفتراک دیزل به ظرفیت ۳ تن از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

 • کلیه افراد حقیقی و حقوقی می توانند با اساس شرایط زیر و پیوست در مناقصه شرکت کنند.

(کلیه شرکت کنندگان در مناقصه باید کلیه مدارک پیوستی مناقصه را مهر و امضاء نموده و در سامانه بارگذاری نمایند در غیر این صورت قیمت پیشنهادی ابطال و شهرداری هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت)

 • ارائه سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که شرکت کنندگان می توانند مبلغ قید شده را به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا فیش نقدی واریزی بشرح مندرج در اسناد مناقصه را به حساب سپرده شهرداری واریز و فیش ان را در پاکت الف سامانه ستاد بارگزاری نمایند
 • این مناقصه مشمول ۲۵% پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی می باشد.
 • کلیه فرایند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی setadiran.ir برگزار می گردد.
 • مهلت و دریافت اسناد مناقصه : پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه را از تاریخ۰۸/۰۹/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۸/۰۹/۱۴۰۲ از طریق سامانه ستاد به نشانی  setadiran.ir   دریافت نمایند.
 • مهلت بارگزاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت  ۱۴ مورخ۲۸/۰۹/۱۴۰۲
 • زمان گشایش و قرائت پیشنهاد ها : ساعت ۱۲ مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۲ می باشد.
 • کلیه هزینه های کارشناسی و درج آگهی در جراید به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 • شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد
 • مدت تحویل اقلام مناقصه ۱ ماه می باشد
 • برنده مناقصه باید در مدت ۷ روز پس از اعلام برنده مناقصه از طرف شهرداری نسبت به تهیه کلیه مدارک مورد نیاز جهت عقد قرارداد اقدام و به امور قراردادهای شهرداری مراجعه و نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.در غیر این صورت سپرده نامبرده ضبط و نسبت به عقد قرارداد با نفر دوم اقدامات لازم صورت گرفته و شهرداری هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
 • نشانی مناقصه گذار : استان خراسان جنوبی ، بلوار سیمان شهر ، نبش بلوار آزادگان ، ساختمان مرکزی شهرداری قاین
 • متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پاسخ سئوالات فنی و رفع ابهام و … به واحد سازمان حمل و نقل شهرداری قاین مراجعه یا به شماره ۳۲۵۳۳۴۱۰-۰۵۶ تماس حاصل نمائید.

 

شهردار قاین: یدالله غلام پور

شناسه آگهی: ۱۶۱۴۴۰۲
شناسه انتشار: ۶۳۳۲
شماره م / الف:

سازمان: شهرداری قاین
شماره نامه: ۲۱/۱۴۹۲۸
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹