آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد واگذاری خدمات عمومی و پشتیبانی واحدهای تابعه دانشگاه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  مطابق جدول ذیل  به کلیه شرکتهای دارای مجوز و دارای صلاحیت از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دارای صلاحیت ایمنی معتبر واگذار نماید ، لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰روز  چهارشنبه مورخ ۰۸/۰۱/۱۴۰۳ با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.

  • مدت و محل انجام کار : ۱۲ ماه کامل شمسی – دانشگاه و واحدهای تابعه
  • نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز نقدی وجه به حساب شماره ۴۰۰۱۰۸۱۶۰۷۱۴۶۷۹۳ بانک مرکزی به نام سپرده رد وجوه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (شرکت در مناقصه) مطابق جدول ذیل :
ردیف عنوان مناقصه مبلغ تضمین ریال  ساعت بازگشایی
۱ واگذاری  انجام کلیه فعالیت های خدمات عمومی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  و  واحدهای تابعه مرکز استان ۰۰۰/۸۰۰/۵۹۲/۲۱ ۱۲:۱۵
۲ واگذاری انجام کلیه فعالیت های خدمات عمومی و پشتیبانی شبکه های بهداشت و درمان تابعه ۰۰۰/۱۳۲/۶۷۶/۱۷ ۱۲:۳۰
  • مهلت ارائه اسناد : تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۳
  • محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایی پاکات : سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه – روز شنبه مورخ  ۱۸/۰۱/۱۴۰۳ مطابق جدول فوق

 

هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شناسه آگهی: ۱۶۸۶۵۱۱
شناسه انتشار: ۸۵۰۷
شماره م / الف: 

سازمان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
شماره نامه: ۱۴۰۲
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۲/۲۶