شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد:

مناقصه « انجام خدمات پیمانکاری پشتیبانی و تامین نیروی انسانی »

را از محل اعتبارات جاری از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. از کلیه پیمانکاران واجد شرایط، دعوت می شود برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده شرح کامل آگهی مناقصه به سایت شرکت به نشانی www.abfa-khj.ir  و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

مهلت دریافت اسناد از تاریخ: ۲۶/۰۱/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۴ ظهر مورخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۲

دفتر حقوقی و  قراردادها شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۴۷۹۹۴۲
شناسه انتشار: ۱۴۵۸
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شماره نامه: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲