شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد:

مناقصه« اجاره خودروی سواری و وانت با راننده » به شماره مناقصه ۱/۵۲-۱۴۰۲

از طریق سامانه تدارکات الکترونیک برگزار نماید. تأمین کنندگان متقاضی می توانند برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ: ۲۸/۰۸/۱۴۰۲ لغایت ۰۲/۰۹/۱۴۰۲به سامانه تدارکات الکترونیک دولت http://setadiran.ir  مراجعه نمایید و جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت به نشانی www.abfa-khj.ir  و یا و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و یا با شماره تلفن  ۰۵۶۳۲۲۱۴۷۳۵ تماس حاصل فرمایید.

دفتر حقوقی و  قراردادها شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی

 

شناسه آگهی: ۱۶۰۷۲۴۳
شناسه انتشار: ۶۲۷۳
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شماره نامه: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۸/۲۷