(آگهی  مزایده  واگذاری  بصورت اجاره قسمتی از  پارک باغ ملی به متراژ ۲۹۰ متر مربع  بصورت ۲ ساله جهت نصب وسایل بازی کودکان)

موضوع شهرداری قاین در نظر دارد به استناد ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها قسمتی از زمین پارک باغ ملی به متراژ ۲۹۰ متر مربع بصورت دو ساله جهت نصب تجهیزات و وسایل بازی کودکان به بخش خصوصی واگذار نماید.برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(setadiran.ir) می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد

      شرایط مزایده بصورت اجاره:

۱- کلیه افراد و حقیقی و حقوقی  میتوانند درمهلت مقرر به سامانه ستاد مراجعه  واسناد لازم را دریافت نمایند واجرای سازه میبایست بر اساس دستورالعملهای اعلام شده  شهرداری قاین انجام گیرد۰

۲- ارائه سپرده شرکت در مزایده مبلغ ۵درصد از مبلغ کل اجاره یعنی ۰۰۰/۸۰۰/۱۳  ریال می باشد که شرکت کنندگان می بایست مبلغ ذکر شده را به حساب سپرده شهرداری قاین به شماره ۳۱۰۰۰۰۱۵۸۵۰۰۳  نزد بانک ملی واریز و در سامانه ستاد بارگذاری نمایند۰و در هنگام برنده شدن اصل فیش را به شهرداری ارائه نمایند .

۳- مبلغ پایه اجاره سال اول ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال  و مبلغ پایه اجاره سال دوم با۳۰% افزایش می باشد۰

۴- دریافت اسناد مزایده ازطریق سامانه از  تاریخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۲ لغایت ۰۲/۱۱/۱۴۰۲می باشد۰

۵- آخرین مهلت  بارگذاری اسناد در سامانه ستاد تا پایان وقت اداری ۱۲/۱۱/۱۴۰۲می باشد.

۶- زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت ۸ مورخ ۱۴/۱۱/۱۴۰۲در محل شهرداری خواهد بود

۷- شهرداری در رد یا قبول هر یک از  پیشنهادات مختار است.

۸- کلیه هزینه های کارشناسی و چاپ اگهی از برنده مزایده اخذ خواهد شد۰

۹-در صورت امتناع از انعقاد پیمان ؛سپرده برنده یا برندگان مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد

۱۰- متقاضیان میبایست تمام اسناد و مدارک لازم را پس از مطالعه همگی را امضاء نموده و سپس در سامانه بارگذاری نمایند و نیازی به ارائه به شهرداری نمیباشد

۱۱- شرکت کنندگان در مزایده می بایست : ۱- شرایط قبولی مزایده و مدارک  احراز ۲-تعهد نامه شرکت کننده در مزایده(قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی) ۳- برگه مبلغ پیشنهادی را مهر و امضاء و در سامانه ستاد بارگذاری نمایند در غیر اینصورت پیشنهاد آنها رد خواهد شد.

۱۲- متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۱۵۹۶۵۶۰۰۳ (حاجی نژاد)  واحد املاک شهرداری تماس حاصل یا به آدرس اینترنتی سامانه ستاد www.setadiran.ir جهت دریافت اسناد مراجعه فرمایند.

 

شهردار قاین-یداله غلام پور

شناسه آگهی: ۱۶۴۳۷۸۶
شناسه انتشار: ۶۷۹۲
شماره م / الف: 

سازمان: شهرداری قاین
شماره نامه: ۱۵/۱۹۰۴۲
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۰/۲۳