• دستگاه برگزار کننده مزایده: اداره کل میراث­ فرهنگی، صنایع­دستی و گردشگری خراسان جنوبی
  • موضوع مزایده: فروش یک دستگاه خودروی مازاد بر نیاز (بر اساس فهرست پیوست اسناد مزایده وبشرح ذیل)
  • محل بازدید: خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان مدرس نبش مدرس ۲۳ اداره کل میراث­فرهنگی
  • دریافت اسناد مزایده از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس setadiran.ir به شماره فراخوان

۱۰۰۱۰۰۰۲۰۶۰۰۰۰۰۱

۶) نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده:

ردیف شماره انتظامی نوع کاربری مدل تضمین شرکت در مزایده (ریال)
۱ ۱۲-۳۲۵الف۱۳ پراید ال ایکس آی نقره ای ۱۳۸۵ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰

– واریز نقدی وجه تضمین به حساب شماره ۴۰۸۰۰۲۶۲۰۷۹۵۵۳۴۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مهلت بازدید:ازتاریخ ۱۸ / ۱۱ /۱۴۰۱ تا  ۶ /  ۱۲/۱۴۰۱(درساعات اداری)

  • مهلت ارائه پیشنهاد: از ۱۸/  ۱۱/۱۴۰۱ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۴ مورخ ۶ /  ۱۲/۱۴۰۱
  • محل تحویل ضمانت نامه یا ودیعه شرکت در مزایده: بیرجند، دفتر حقوقی اداره کل میراث­فرهنگی
  • محل و تاریخ فرآیند بازگشایی پاکات: سالن جلسات اداره کل ۷ / ۱۲ /۱۴۰۱ ساعت ۱۰ صبح

– برگزارکننده مزایده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آیین­نامه مالی معاملاتی خویش مختار می­باشد.

 

دفتر حقوقی اداره کل میراث­ فرهنگی، صنایع­دستی و گردشگری خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۴۵۲۱۱۳
شناسه انتشار: ۷۵
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی(اداره کل)
شماره نامه: ۱۱۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶