آگهی  مزایده  امور مربوط به پنجشنبه بازار

شهرداری قاین در نظر دارد انجام امورات مربوط به  پنجشنبه بازار  قاین  را از طریق  مزایده عمومی به مدت یک سال  با شرایط اختصاصی پیوست و شرایط ذیل به پیمانکار واگذار نماید  :

  • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توانایی انجام کار را دارند می توانند در مزایده مذکور شرکت نمایند
  • متقاضیان میبایست تمامی صفحات شرایط اختصاصی امورات پنجشنبه بازار شهرداری را امضاء و در سامانه ستاد بارگذاری نمایند .
  • مبلغ پایه مزایده برای مدت یک سال شش میلیارد ریال از قرار ماهی پانصد میلیون  ریال می باشد که شرکت کننده میبایست مبلغ پنج درصد کل مبلغ پایه یک ساله را یعنی مبلغ سیصد میلیون  ریال را به عنوان سپرده به حساب شهرداری قاین به شماره ۳۱۰۰۰۰۱۵۸۵۰۰۳ نزد بانک ملی واریز و فیش مربوطه را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند و در هنگام برنده شدن اصل فیش را به شهرداری ارائه نماید.
  • دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد از تاریخ ۲۸/۲/۱۴۰۲ لغایت ۷/۳/۱۴۰۲ می باشد .
  • آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد پایان وقت اداری روز شنبه ۲۱/۳/۱۴۰۲ می باشد .
  • زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۲۲/۳/۱۴۰۲ میباشد .
  • شهرداری قاین در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
  • در صورت امتناع از انعقاد پیمان سپرده برنده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
  • متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره همراه آقای مهدی دری به شماره ۰۹۱۵۳۶۲۷۱۸۱ و یا سامانه ستاد setadiran.ir جهت دریافت اسناد مزایده مراجعه نمایند .

 

شهردار قاین : یداله غلام پور

شناسه آگهی: ۱۴۹۸۴۷۴
شناسه انتشار: ۲۷۶۷
شماره م / الف: 

سازمان: شهرداری قاین
شماره نامه: ۲۷۲۳/۲۰
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۲/۲۴