آگهی مزایده  اراضی تجاری درشهر بیرجند

( نوبت اول )

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد تعدادی اراضی با کاربری تجاری در شهر بیرجند به صورت نقدی را با مشخصات مندرج در جداول ذیل از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید اراضی و کسب اطلاعات بیشتر به نمایندگی راه و شهرسازی شهرستان بیرجند مراجعه فرمایند.

کلیه مراحل مزایده اعم از دریافت و تحویل اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : ( (www.setadiran.ir صورت می پذیرد و حتماً می بایست دریافت اسناد از کاربری شخص انجام شود در غیر اینصورت امکان بارگزاری پیشنهاد قیمت نخواهد بود.

ضمناً؛ جهت عضویت در سامانه فوق با دفاتر پیشخوان دولت منتخب در سایت مذکور تماس حاصل نمایند. تاریخ توزیع اسناد شرکت در مزایده از تاریخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ لغایت ۰۷/۰۱/۱۴۰۲می باشد و آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا تاریخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۲ میباشد

متقاضیان محترم علاوه بر اقدام از طریق سامانه ستاد می‌بایست پاکت پیشنهادهای خود را به شرح ذیل حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۲ به دبیرخانه مرکزی یا با پست پیشتاز به آدرس اعلام شده در جداول ذیل ارسال نمایند. تنها یک پاکت بصورت فیزیکی در مهلت مقرر تحویل مزایده گزار گردد.

 

محتویات پاکت پیشنهاد که باید به صورت فیزیکی تحویل گردد:

 • ودیعه شرکت در مزایده به صورت اصل ضمانتنامه بانکی معادل ۵% کل قیمت پایه مزایده قابل دریافت در کلیه شعب بانک های استان و یا واریز وجه نقد (با ارائه اصل فیش بانکی) به شماره شبای حساب ۶۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۷۱۰۶۳۷۲۷۷۷IR با شناسه واریز ۹۷۸۲۸۶۵۰۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰ بانک مرکزی به نام سازمان ملی زمین و مسکن

ضمناً ؛ حتماً بروی پاکت نام شهر؛ شماره ردیف آگهی و شماره جدول قید گردد.

 

مواردی که جهت ارائه پیشنهاد باید در سامانه ستاد بارگذاری شوند:

 • بارگذاری تصویر ودیعه شرکت در مزایده+ فرم درخواست استرداد سپرده شرکت در مزایده
 • فرم تکمیل شده شرایط خاص شرکت در مزایده
 • فرم تعهد نامه در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ ۲۲/۱۰/۷۷
 • تصویر شناسنامه، کارت پایان خدمت یا معافی دائم و کارت ملی برای اشخاص حقیقی؛ و تصویر آگهی روزنامه رسمی، آخرین تغییرات اشخاص حقوقی و گواهی نمونه امضاء مدیران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمی برای اشخاص حقوقی

(اسناد پیوست پیشنهاد قیمت به هیچ وجه شامل قیمت پیشنهادی مزایده گر نمی باشد و ارسال پیشنهاد قیمت در فایل پیوست ممنوع میباشد. ملاک ارزیابی مزایده گران بر اساس قیمت پیشنهادی درج شده در سیستم می باشد و فایل پیوست شامل مدارک مورد نیاز دستگاه مزایده گزار است.)

 

تذکرات :

 • به پیشنهادات فاقد سپرده ، کمتر از ۵ درصد و یا غیر از سپرده های مشخص شده، مبهم، مخدوش و یا تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • برندگان مزایده می بایست اصل مدارک بارگذاری شده در سامانه ستاد ایران را جهت ادامه اقدامات واگذاری به این اداره کل تحویل نمایند.
 • واگذاری اراضی تجاری ( جدول ۱ ) پس از واریز وجه توسط برنده مزایده و تسویه حساب قطعی نسبت به انتقال سند اقدام خواهد گردید.
 • برندگان مزایده موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز کاری، جهت پرداخت مبلغ نقدی به اداره درآمد و هزینه‌های عملیاتی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی مراجعه نموده و تصویر فیش واریزی وجه قرارداد را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. لازم است برندگان مزایده اصل فیش پرداختی را به امور مالی اداره کل تسلیم نمایند. تکمیل مراحل تا ثبت نهایی قرارداد می بایست در سامانه ستاد صورت پذیرد. عدم پرداخت بهاء ملک در مهلت مقرر به منزله انصراف از خرید تلقی و مورد مزایده به برندگان دوم با رعایت مقررات مربوطه واگذار میگردد، که در اینصورت سپرده تودیعی به نفع اداره کل ضبط و متقاضی هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.
 • کلیه هزینه های متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزینه آماده سازی ، عوارض و مالیات متعلقه و غیره کلاً به عهده برنده مزایده می باشد.
 • بازگشایی پاکات راس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۲ در محل اداره کل انجام خواهد شد.
 • کسانی که مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری می باشند حق

شرکت در مزایده را ندارند.%

 

جدول (۱ ) – مشخصات اراضی تجاری شهر بیرجند به صورت نقدی
ردیف  

کاربری

 

شهر

 

پلاک ثبتی

مساحت

مترمربع

کل قیمت  پایه مزایده

( ریال )

مبلغ قابل پرداخت بابت سپرده ۵ درصد قیمت پایه مزایده

( ریال )

آدرس ملک
۱ تجاری بیرجند ۱۶۹۴۲ فرعی از ۴۴۷۲ فرعی از ۱۵۵۴ اصلی ۶۰ ۸.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ بیرجند – انتهای کارگران  ( به شرح کروکی موجود در اسناد مزایده )

 

۲ تجاری بیرجند ۱۶۹۵۰ فرعی از ۴۴۷۲ فرعی از ۱۵۵۴ اصلی

 

۶۰ ۸.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۳ تجاری بیرجند ۱۸۱۲ فرعی از ۴۳۲۴ اصلی ۵۴.۸۸ ۹.۹۷۸.۴۰۰.۰۰۰ ۴۹۸.۹۲۰.۰۰۰  

 

بیرجند – تقاطع بلوار جوادیه و موسی بن جعفر ( به شرح کروکی موجود در اسناد مزایده )

 

۴ تجاری بیرجند ۱۸۱۳ فرعی از ۴۳۲۴ اصلی ۵۶ ۹.۵۲۰.۲۰۰.۰۰۰ ۴۷۶.۰۱۰.۰۰۰
۵ تجاری بیرجند ۱۸۱۴ فرعی از ۴۳۲۴ اصلی ۵۶ ۹.۵۲۰.۲۰۰.۰۰۰ ۴۷۶.۰۱۰.۰۰۰
۶ تجاری بیرجند ۱۸۱۵ فرعی از ۴۳۲۴ اصلی ۵۶ ۹.۵۲۰.۲۰۰.۰۰۰ ۴۷۶.۰۱۰.۰۰۰
۷ تجاری بیرجند ۱۸۱۶ فرعی از ۴۳۲۴ اصلی ۵۶ ۹.۵۲۰.۲۰۰.۰۰۰ ۴۷۶.۰۱۰.۰۰۰
۸ تجاری بیرجند ۱۸۱۷ فرعی از ۴۳۲۴ اصلی ۵۶ ۱۰.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۳۲.۰۰۰.۰۰۰
آدرس ارسال مدارک : بیرجند –بلوار شهید آوینی – اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی – ساختمان مرکزی

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۴۶۵۹۷۳
شناسه انتشار: ۱۲۶۴
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۴۰۱۱۲۱۳
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۲/۱۳