آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد یک دستگاه اکسیژن ساز  بیمارستان شفاء بشرویه را به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  از  تولیدکنندگان یا  واردکنندگان دارای مجوز از مراجع ذی صلاح ( پروانه طراحی و بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت یا پروانه فعالیت و مورد تایید اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ) خریداری نماید ، لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند حداکثر تا ساعت (۱۲:۰۰) روز  چهارشنبه مورخ  ۰۸/۰۹/۱۴۰۲ با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.

۱- محل و مدت انجام کار : بیمارستان شفاء بشرویه ،  دو ماه کامل شمسی

۲ – نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال یا واریز نقدی وجه به حساب شماره ۴۰۰۱۰۸۱۶۰۷۱۴۶۷۹۳  بانک مرکزی به نام سپرده رد وجوه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (شرکت در مناقصه)

۳- مهلت ارائه اسناد: تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ  ۱۸/۰۹/۱۴۰۲

۴- محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایی پاکات :  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ،  سازمان مرکزی ،  اتاق کار معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه ، روز  شنبه مورخ  ۱۸/۰۹/۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۰

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شناسه آگهی: ۱۶۱۱۳۵۴
شناسه انتشار: ۶۳۱۱
شماره م / الف: 

سازمان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
شماره نامه: ۱۴۰۲
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۹/۰۴