آگهی فراخوان عمومی ارزیابی  کیفی پیمانکاران

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نظر دارد اجرای پروژه توسعه بیمارستان شهیدسیدمصطفی خمینی طبس را به شرح ذیل براساس فهارس بهای پایه سال ۱۴۰۲ به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. بدین منظور از شرکت های واجد شرایط دارای ظرفیت آزاد و تجربه انجام کارهای مشابه دعوت به عمل می آید با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir  جهت دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار مراجعه نمایند.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی : تا ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخه ۰۶/۱۰/۱۴۰۲

مهلت و مکان ارسال پاسخ استعلام ارزیابی : تا ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۲۰/۱۰/۱۴۰۱   از طریق سامانه ستاد ایران.

متراژ و مبلغ تقریبی برآورد پروژه  : ۷۰۰۰ متر مربع    –  ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان جنوبی بیرجند بلوار آیت ا.. غفاری  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه تلفن : ۴-۳۲۳۹۵۱۲۰-۰۵۶

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شناسه آگهی: ۱۶۲۶۶۳۸
شناسه انتشار: ۶۴۶۵
شماره م / الف: 

سازمان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
شماره نامه: ۱۴۰۲
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸