آگهی تحدید حدود یک قسمت از بخش یک شهرستان فردوس

پیرو آگهی نوبتی منتشره و بموجب ماده ۱۴ قانون ثبت املاک تحدید حدود شماره های زیر :

شمارات فرعی از یک اصلی  اراضی  بلده بخش یک فردوس

۱‏- پلاک  ۱۶۴۱ فرعی آقای محمد علی نیک بخت ششدانگ باغ منزل

۲‏-پلاک ۲۴۴۳ فرعی آقای محمد حسن دهقان زاده ششدا نگ یک قطعه زمین مزروعی

۳‏- پلاک۳۰۷۹ فرعی  رجبعلی آزموده و غیره ششدانگ یک قطعه زمین

۴‏-پلاک ۳۲۸۸ فرعی خانمها راضیه وحکیمه نبی زاده جوان بالمناصفه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵‏-پلاک ۳۲۹۸ فرعی آقایان رضا ومحمد حسین دلشاد بالمناصفه ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری مسکونی

۲۲‏/۱۲‏/۱۴۰۱

۶‏-پلاک ۳۳۱۱ فرعی آقایان رضا ومحمد حسین دلشاد بالمناصفه ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری مسکونی

۷‏-پلاک ۳۷۲۶ فرعی آقای علی اکبر عقیقی ششدانگ یک قطعه زمین بند سار

۸‏-پلاک ۳۷۲۷ فرعی آقای محمد شعوری وغیره ششدانگ یک قطعه زمین بندسار

۹‏-پلاک ۳۷۲۸ فرعی آقای علی اکبر عقیقی ششدانگ یک قطعه زمین بند سار

۱۰‏-پلاک ۳۷۳۶ فرعی آقای علی اکبر عقیقی وغیره ششدانگ یک قطعه زمین بند سار

۲۳‏/۱۲‏/۱۴۰۱

۱۱‏-پلاک ۳۷۸۰ فرعی آقای جواد حمیدی و غیره ششدانگ یک قطعه زمین بند سار

۱۲‏- پلاک ۳۷۸۶ فرعی آقای محمد شعوری ششدانگ یک قطعه زمین بندسار

۱۳‏-پلاک ۳۷۸۸ فرعی علی اصغر نبیلی جوان وغیره ششدانگ یک قطعه زمین بندسار مشتمل بر دو تیر باهو

۱۴‏-پلاک ۴۰۵۹ فرعی آقای غلامرضا کنعانی و غیره ششدانگ یک قطعه زمین بند سار

۱۵‏-پلاک ۴۱۸۳ فرعی آقای اسماعیل قامتی زاده ششدانگ یک قطعه زمین بند سار

۲۴‏/۱۲‏/۱۴۰۱

۱۶‏-پلاک ۶۷۹۷ فرعی آقای علی کمالی و غیره ششدانگ باغ منزل

۱۷‏-پلاک ۹۶۲۹ فرعی آقای مجتبی مهران فر ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری باغ مسکونی

۱۸‏-پلاک ۲۱۵۰۲ فرعی کریم رضائیان اول ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۹‏-پلاک ۲۱۵۰۳ فرعی خانم فرح ناز صداقت طالبی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲۰‏-پلاک ۲۱۵۱۳ فرعی آقای ابراهیم مسعودی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲۱‏- پلاک ۲۱۵۱۹ فرعی خانم فرح ناز صداقت طالبی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲۵‏/۱۲‏/۱۴۰۱

۲۲‏-پلاک ۲۱۵۳۳ فرعی  آقای سید علی سید محمدی باغستانی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲۳‏-پلاک ۲۱۵۳۹ فرعی آقای محمد رضا طهان منش باغستان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲۴‏-پلاک ۲۱۵۴۳ فرعی خانم نجمه طهان منش باغستان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲۵‏-پلاک ۲۱۵۵۶ فرعی آقای  حسین سپاهی و غیره ششدانگ یک قطعه باغ

۲۶‏-پلاک ۲۱۵۷۳ فرعی  خانم زهرا حقیقی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲۷‏-پلاک ۲۱۵۷۶ فرعی آقای احمد غلامی باغستان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲۷‏/۱۲‏/۱۴۰۱

۲۸‏-پلاک ۲۱۵۹۶ فرعی آقای محمد علی قوامی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲۹‏-پلاک ۲۱۵۹۹ فرعی آقای محمد علی غلامی  ششدانگ یک قطعه باغ اناری

۳۰‏-پلاک ۲۱۶۰۰ فرعی آقای غلامعلی غلامی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۱‏-پلاک ۲۱۶۳۳ فرعی آقای سید علی سید محمدی باغستانی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۲‏- پلاک ۲۱۶۳۵ فرعی آقای احمد غلامی باغستان ششدانگ یک قطعه زمین بند سار

۲۸/۱۲/۱۴۰۱

در روزهای فوق انجام خواهدشد.

 

لذا بموجب ماده ۱۴ قانون ثبت املاک به صاحبان املاک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز مقرر بالا در محل حضور بهم رسانند. جنانچه هر یک از صاحبان املاک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی و نیز صاحبان املاک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد  وبرابر ماده ۸۶ ایین نامه اصلاحی قانون ثبت  ، معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم و گواهی لازم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.در غیر اینصورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم واداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.

 

تاریخ انتشار :  ۳۰/۱۱/۱۴۰۱

 

 

 

  اسماعیل قامتی زاده

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فردوس

شناسه آگهی: ۱۴۵۸۰۷۰
شناسه انتشار: ۱۱۳۰
شماره م / الف: 

 

سازمان: اداره ثبت اسناد و املاک فردوس(دولتی)
شماره نامه: ۳۰۳/۱۴۰۱/۷۷۳۶
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶