(آگهی  تجدید مزایده    ۶   واحد تجاری شهرداری  جهت اجاره به مدت ۲ سال )

موضوع شهرداری قاین در نظر دارد به استناد ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها ۶  واحد تجاری شهرداری را بصورت دو ساله به اجاره واگذار نماید برگزاری تجدید مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(setadiran.ir) می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد

        شرایط تجدید مزایده بصورت اجاره:

۱- کلیه افراد و حقیقی و حقوقی  میتوانند درمهلت مقرر به سامانه ستاد مراجعه  واسناد لازم را دریافت نمایند

۲- ارائه سپرده شرکت در تجدید مزایده مبلغ ۵درصد از مبلغ پایه می باشد که شرکت کنندگان می بایست مبلغ ذکر شده  را به حساب سپرده شهرداری قاین به شماره ۳۱۰۰۰۰۱۵۸۵۰۰۳  نزد بانک ملی واریز و فیش مربوطه را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند۰و در هنگام برنده شدن اصل فیش را به شهرداری ارائه نمایند .

۳- مبلغ پایه اجاره بر اساس لیست پیوست  می باشد۰

۴- دریافت اسناد تجدید مزایده ازطریق سامانه ستاد از  تاریخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۲ لغایت۲۱/۰۳/۱۴۰۲می باشد۰

۵- آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد تا پایان وقت اداری روز  چهارشنبه ۳۱/۰۳/۱۴۰۲می باشد.

۶- زمان بازگشایی پاکات تجدید مزایده ساعت ۸ صبح روز  پنج شنبه  مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۲در محل شهرداری خواهد بود

۷- شهرداری در رد یا قبول هر یک از  پیشنهادات مختار است.

۸-در صورت امتناع از انعقاد پیمان؛سپرده برنده یا برندگان مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد

۹- متقاضیان میبایست تمام اسناد و مدارک لازم (برگه پیشنهاد قیمت-برگه تعهد نامه منع مداخله کارمندان دولت و برگه شرایط مزایده ) را پس از مطالعه همگی را امضاء نموده و سپس در سامانه بارگذاری نمایند و نیازی به ارائه به شهرداری نمیباشد

۱۰- متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۵۶۶۲۲۰ -۰۵۶ واحد املاک شهرداری تماس حاصل یا به آدرس اینترنتی سامانه ستاد www.setadiran.ir جهت دریافت اسناد مراجعه فرمایند.

 

شهردار قاین- یداله غلام پور

شناسه آگهی: ۱۵۰۷۶۶۰
شناسه انتشار: ۳۹۱۳
شماره م / الف: 

سازمان: شهرداری قاین
شماره نامه: ۲۶/۳۹۶۲
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۳/۱۰