شماره:        ۹۳۴۷

تاریخ :  ۱۷/۱۰/۱۴۰۲

ش//                                                                                                                                                                                                                                                               آگهی تجدید مزایده عمومی

      فروش چوب،الوار وتنه درخت کاج و اکالیپتوس

پیرو آگهی شماره ۸۱۲۱مورخ۱۵/۰۹/۱۴۰۲شهرداری نهبندان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۶۳ مورخ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ شورای محترم اسلامی شهر  نسبت به  فروش مقداری چوب،الوار وتنه درخت کاج و اکالیپتوس  از طریق مزایده عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذیل در مزایده شرکت کنند.

شرایط :

۱-موضوع مزایده: فروش چوب،الوار وتنه درخت کاج و اکالیپتوس به متقاضیان به شرح جدول ذیل:

 

مشخصات کیلوگرم (تقریبی) قیمت پایه هر کیلوگرم به ریال سپرده شرکت در مزایده/ریال
چوب،الوار وتنه درخت کاج و اکالیپتوس ۰۰۰/۳۰ ۰۰۰/۳۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵

 

۲-کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد متقاضیان وبازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد ولازم است متقاضیان از طریق سامانه ستاد اقدام به شرکت در مزایده نمایند.

۳-زمان و محل دریافت اسناد: ازساعت۸ صبح روز دو شنبه مورخ۱۸/۱۰/۱۴۰۲ لغایت ساعت۱۹ روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۲ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد).

۴-مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: ساعت ۱۹روز سه شنبه مورخ۱۰/۱۱/۱۴۰۲

۵- قیمت پایه مزایده و سپرده شرکت در مزایده :برابر جدول فوق.

۶-قیمت پیشنهادی بصورت الکترونیکی بارگذاری گردد. ضمناً پیشنهاد دهندگان می بایست بر اساس یک کیلو گرم نسبت به ارائه قیمت بپردازند.

۷- کلیه مراحل شرکت در مزایده و واریز سپرده مربوطه ( فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی وبارگذاری در سامانه ستاد ) به حساب سپرده شهرداری به شماره ۳۱۰۰۰۰۲۴۵۸۰۰۰ نزد بانک ملی به مبلغ ۵% کل قیمت پایه مزایده فقط در ایام تعیین شده امکان پذیر است.

۸- کلیه ی هزینه های انتشار آگهی مزایده اعم از چاپ آگهی در روزنامه و هزینه کارشناسی و …. بر عهده برنده مزایده می باشد.

۹-کسانیکه مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری می باشند حق شرکت در مزایده را ندارند.

۱۰- تاریخ بازدید:  ازساعت ۸ تا ساعت ۱۴و از تاریخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۲لغایت ۰۹/۱۱/۱۴۰۲ با هماهنگی واحد فضای سبز به آدرس خراسان جنوبی شهرستان نهبندان بلوار معلم گلخانه شهرداری نهبندان امکان پذیر می باشد.

۱۱- زمان ومحل بازگشایی پیشنهادها:  ساعت ۱۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۲ در بستر سامانه ستاد در محل شهرداری نهبندان صورت خواهد گرفت.

۱۲-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.

۱۳- درصورتی که برندگان اول ،دوم وسوم مزایده حاضر به واریز تمامی وجه در موعد مقرر نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.عملیات انتقال و پرداخت هرگونه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد.

۱۴-برندگان موظفند ظرف مدت ۷ روز نسبت به پرداخت تمامی بهاء مزایده به حساب شهرداری اقدام نمایند.

۱۵-جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای۳-۳۲۶۲۲۳۰۲ تماس حاصل فرمایید.

 

 

                                                                                                                                                                           مرتضی صادق بختیاری

                                                                                                                                          شهردار نهبندان

 

 

شناسه آگهی: ۱۶۳۹۱۴۳
شناسه انتشار: ۶۷۲۰
شماره م / الف: 

سازمان: شهرداری نهبندان
شماره نامه: ۹۳۴۷
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۷