آگهی تجدید مزایده تعداد دو باب بنای تاریخی در بیرجند

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به برگزاری تجدید مزایده اجاره با قیمت کارشناسی رسمی دادگستری با کاربری تعیین شده به اشخاص، موسسات ، شرکت ها ،اتحادیه ها وتشکل های صنایع دستی واجد شرایط بومی به شرح ذیل اقدام نماید.

 

رردیف نام بنا تضمین شرکت در مزایده اجاره پایه سال اول کاربری
    ۱ خانه تاریخی کوزه گران(بیرجند ،جمهوری ۲۷ پلاک ۱۷) ۰۰۰/۸۰۰/۴ریال ۰۰۰/۰۰۰/۹۶ریال خانه سفال
    ۲ خانه تاریخی رائی فر(بیرجند، جمهوری ۳۱ پلاک ۳ ۰۰۰/۸۰۰/۴ ۰۰۰/۰۰۰/۹۶ریال خانه رو دوزی های سنتی

لذا از متقاضیان محترم درخواست می گردد جهت شرکت در مزایده ودریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:www.setadiran.irfi به شماره فراخوان .۵۰۰۲۰۰۰۲۰۶۰۰۰۰۰۱ مراجعه نمایند. ضمنا شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ ودیعه رابه حساب شماره ۴۰۸۰۰۲۶۲۰۷۹۵۵۳۴۵بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و ضمانت نامه یا فیش مربوطه رابه آدرس بیرجند خ مدرس ،نبش مدرس۲۳ واحد حقوقی وقراردادهای اداره کل تحویل نمایند.مهلت ومحل دریافت اسناد مزایده:پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مزایده را از تاریخ ۲۱/۱/۱۴۰۲تا ساعت ۳۰/۱۳مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۲ ارطریق سامانه ستاد به نشانی: www.setadiran.irfi دریافت نمایند.مهلت بازدید از ساعت ۸ الی ۳۰/۱۳ مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۲ لغایت ۲۸/۱/۱۴۰۲با هماهنگی معاونت صنایع دستی اداره کل می باشد. مهلت بار گذاری اسناد در سامانه خدمات الکترونیکی دولت تا ساعت ۳۰/۱۳ مورخ ۷/۲/۱۴۰۲ می باشد اسناد مزایده راس ساعت ۱۰صبح مورخ ۹/۲/۱۴۰۲ با حضور اعضاء کمیسیون مزایده در محل سالن اجتماعات اداره کل بازگشایی وموضوع مزایده به بالاترین پیشنهاد واگذار خواهد گردید. جهت بازدید از ساختمان مورد نظر با شماره تلفن ثابت ۳۲۲۳۱۳۴۷ -۰۵۶ معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل دروقت اداری تماس تا هماهنگی لازم صورت پذیرد.

 

امورحقوقی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۴۷۷۷۸۶
شناسه انتشار: ۱۴۲۲
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی(اداره کل)
شماره نامه: ۸۸۸
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۱/۱۹