آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای

 

شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد  اجرای پروژه­های ذیل را از طریق مناقصه عمومی  واگذار نماید.

  • نگهداری و تعمیرات تاسیسات و خدمات مشترکین آب شهرستان فردوس (محل تأمین اعتبار : جاری و عمرانی ) (شماره مناقصه ۲-۱۴۰۳)
  • عملیات اجرایی آبرسانی به سایت نهضت ملی مسکن شهر شوسف (محل تأمین اعتبار : عمرانی) (شماره مناقصه  ۳-۱۴۰۳)
  • تجدید مناقصه عملیات اجرایی توسعه شبکه مسکن ملی شهر اسلامیه و اصلاح شبکه سطح شهرستان فردوس (محل تأمین اعتبار: عمرانی) (شماره مناقصه ۲/۸۲-۱۴۰۲)
  • تجدید مناقصه نگهداری، راهبری و بهره برداری تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند (محل تأمین اعتبار : جاری) (شماره مناقصه : ۱/۱- ۱۴۰۳)

ازکلیه پیمانکاران واجد شرایط، دعوت می­شود برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۳ لغایت ۱۶/۰۲/۱۴۰۳ به سامانه تدارکات الکترونیک دولت http://setadiran.ir  مراجعه نمایید. و جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت به آدرس www.abfa-khj.ir  و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن های ۳۲۲۱۴۷۳۵۰۵۶ ۸ الی۰۵۶۳۲۲۱۴۷۵۲ تماس حاصل فرمایند.

دفتر حقوقی و  قرارداد ها شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی    

شناسه آگهی: ۱۷۰۶۶۲۰
شناسه انتشار: ۸۶۲۰
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شماره نامه: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
تاریخ نامه: ۱۴۰۳/۰۲/۰۸