آگهی مزایده عمومی خودرو (نوبت دوم)

 

اداره کل راه وشهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد خودروهای مازاد خود را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی (www.setadiran.ir) بصورت الکترونیکی به فروش برساند :

ردیف نوع و سیستم مدل سوخت وضعیت خودرو
۱ پژوGLX ۴۰۵ ۱۳۸۹ دوگانه سوز تصادفی
۲ مینی بوس ایویکو آ-۹-۶۰ ۱۳۷۶ گازوئیل آماده به کار

 

 زمان انتشار در سایت :۰۴/۱۰/۱۴۰۲

مهلت دریافت اسناد مزایده: ۱۱/۱۰/۱۴۰۲

محل و تاریخ بازدید: ۰۴/۱۰/۱۴۰۲ الی ۲۰/۱۰/۱۴۰۲

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :۲۱/۱۰/۱۴۰۲

زمان بازگشایی : ۲۳/۱۰/۱۴۰۲

زمان اعلام به برنده :۲۳/۱۰/۱۴۰۲

-تضمین شرکت در مزایده جهت خودروی ۴۰۵ به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰ ریال و خودروی مینی بوس به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به نام شخص پیشنهاد دهنده می باشد که می بایست بصورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به شماره شبا ۱۰۰۱۰۰۰۰۴۰۸۰۰۶۳۱۰۷۹۵۵۳۰۷ir بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی باشد.

 

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

 

شناسه آگهی: ۱۶۲۹۲۰۶
شناسه انتشار: ۶۵۰۸
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۴۰۲۱۰۰۳
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۰/۰۳