بسمه تعالی

آگهی فراخوان خرید خدمات مشاوره

(مناقصه عمومی و  دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی شماره ۵۳۱۳۷۳۷۸)

 

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت گاز استان خراسان جنوبی (سهامی خاص)- بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم (ص)- ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی- کدپستی : ۹۷۱۹۸۶۶۸۳۸- تلفن : ۳۲۳۹۲۰۰۰-۰۵۶- نمابر قراردادها :‌۳۲۴۰۰۵۲۳-۰۵۶

 

موضوع مناقصه : امکان سنجی ، مسیریابی، نقشه برداری، زیست محیطی، عملیات خاکشناسی و ژئوتکنیک و طراحی خط انتقال سرباز – آشار در استان سیستان و بلوچستان به روش QCBS ( انتخاب براساس کیفیت و قیمت ) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (۲۰۰۱۰۹۱۴۴۴۰۰۰۱۵۳)

 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مطابق با ماده ۷ آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی (مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴) قراردادهای خدمات مشاوره تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ندارند.

 

محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات سرمایه ای (منابع بند ق تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه – طرحهای غیرعمرانی) شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان

 

شرایط متقاضیان :

 • دارا بودن شخصیت حقوقی
 • ارائه گواهینامه صلاحیت مشاوره معتبر در حداقل پایه ۲ در تخصص خطوط انتقال نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه کشور
 • داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاری مشابه و مرتبط
 • ارائه مدارک معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارک و مستندات مذکور در اسناد ارزیابی کیفی
 • ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۰ توسط مؤسسات حسابرسی معتبر برای مناقصه گران الزامی است .

تذکر ۱ : ارائه اصل و یا کپی برابر اصل مدارک فوق الاشاره در زمان بازگشایی پیشنهادها الزامی است .

تذکر ۲ : مطابق بند الف ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ، ارجاع کار صرفاً به موسسات و شرکت های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندیهای مندرج در سامانه توانیران مجاز است .

 

برنامه زمانی مناقصه :

 • مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی : از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۱
 • آخرین مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی : ساعت ۰۸:۰۰  مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱
 • اعلام نتایج ارزیابی کیفی : ۲۶/۱۱/۱۴۰۱
 • مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۱
 • آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه (پیشنهاد فنی و مالی) : ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۱
 • زمان و مکان بازگشایی پاکات ب : ساعت ۱۱:۳۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ – سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی
 • زمان و مکان گشایش پاکات ج : پس از بررسی پیشنهاد فنی شرکتها (ارزیابی فنی) ، پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرایط در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ در محل سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی گشایش خواهد یافت . لازم به ذکر است تاریخ اعلام شده جهت گشایش پاکات مالی قطعی نبوده و با توجه به روند ارزیابی فنی پیشنهادات و رفع ابهامهای احتمالی امکان تغییر وجود خواهد داشت ، با این وجود این شرکت نسبت به دعوت از مناقصه گرانی که پیشنهاد فنی آنها (پس از ارزیابی) مورد تأیید قرار گیرد به صورت کتبی جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادات مالی اقدام خواهد نمود.

با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) انجام خواهد شد ،  هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند .

مناقصه گران می بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصات بصورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شرکت گاز استان خراسان جنوبی نمایند .

 

این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir و www.setadiran.ir  قابل رؤیت می باشد.

 

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی

 

شناسه آگهی: ۱۴۴۹۲۵۶
شناسه انتشار: ۳۲
شماره م / الف: