آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی فردوس

 

آگهی تحدید حدود یک قسمت از بخش یک شهرستان فردوس

پیرو آگهی نوبتی منتشره و بموجب ماده ۱۴ قانون ثبت املاک تحدید حدود شماره های زیر :

شمارات فرعی از یک اصلی اراضی بلده بخش یک فردوس

۱‏-پلاک ۲۲۴۰۳ فرعی آقای محمد حسن مینای زارع ششدانگ یک قطعه باغ

۲‏-پلاک ۲۲۴۰۴ فرعی خانم مهدیه فریدونی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳‏-پلاک ۲۲۴۰۵ فرعی آقای مهدی صمدی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴‏-پلاک ۲۲۴۰۶ فرعی خانم زهرا دهقان باغستان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵‏-پلاک ۲۲۴۰۷ فرعی خانم جمیله نقیب زاده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۶‏-پلاک ۲۲۴۰۸ فرعی خانم فهیمه جم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۷‏-پلاک ۲۲۴۰۹ فرعی خانم حدیث قبولی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۹‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۸‏-پلاک ۲۲۴۱۵ فرعی آقای مهدی صمدی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۹‏-پلاک ۲۲۴۲۵ فرعی آقای محمد حسن دهقان زاده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۰‏- پلاک ۲۲۴۲۶ فرعی آقای محمد حسن دهقان زاده ششدانگ یک قطعه باغ

۱۱‏-پلاک ۲۲۴۳۳ فرعی خانم مریم صمدی ششدانگ یک قطعه باغ

۱۲‏- پلاک ۲۲۴۳۴ فرعی خانم مریم صمدی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۳‏-پلاک ۲۲۴۴۱ فرعی خانم مریم منصور باغستان ششدانگ یک قطعه باغ

۲۰‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۱۴‏-پلاک ۲۲۴۴۲ فرعی آقای محمد رضا بهاری ثانی ششدانگ یک قطعه باغ

۱۵‏- پلاک ۲۲۴۴۳ فرعی آقای محمد رضا بهاری ثانی ششدانگ یک قطعه باغ

۱۶‏-پلاک ۲۲۴۴۴ فرعی آقای محمد رحیم اسماعیلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۷‏-پلاک ۲۲۴۴۵ فرعی آقای اسماعیل اسماعیلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۸‏- پلاک ۲۲۴۴۶ فرعی آقای اسماعیل اسماعیلی ششدانگ یک قطعه باغ

۱۹‏-پلاک ۲۲۴۴۷ فرعی آقای محمد رضا بهاری ثانی وغیره  ششدانگ باغ منزل

۲۰‏-پلاک ۲۲۴۵۲ فرعی آقای محمد باقر فیاضیان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲۱‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۲۱‏-پلاک ۲۲۴۵۳ فرعی خانم فهیمه فیاضیان ششدانگ یک قطعه باغ

۲۲‏-پلاک ۲۲۴۵۴ فرعی آقای محمد باقر فیاضیان ششدانگ یک قطعه باغ

۲۳‏-پلاک ۲۲۴۶۰ فرعی آقای حسین سپاهی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲۴‏-پلاک ۲۲۴۶۷ فرعی آقای سید حسن وزیری محبوب ششدانگ یک قطعه باغ

۲۵‏- پلاک ۲۲۴۶۸ فرعی آقای سید حسن وزیری محبوب ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲۶‏- پلاک ۲۲۴۶۹ فرعی آقای سید حسن وزیری محبوب ششدانگ یک قطعه باغ

۲۲‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۲۷‏- پلاک ۲۲۴۷۰ فرعی آقای سید حسن وزیری محبوب ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲۸‏- پلاک ۲۲۴۷۱ فرعی آقای سید حسن وزیری محبوب ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲۹‏- پلاک ۲۲۴۷۲ فرعی آقای سید حسن وزیری محبوب ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۰‏- پلاک ۲۲۴۷۳ فرعی آقای سید حسن وزیری محبوب ششدانگ یک قطعه باغ

۳۱‏- پلاک ۲۲۴۷۴ فرعی آقای سید حسن وزیری محبوب ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۲‏- پلاک ۲۲۴۷۵ فرعی آقای سید امیر وزیری محبوب ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۳‏-پلاک ۲۲۴۹۶ فرعی آقای محمد رضا محمد زاده سپهری  ششدانگ یک قطعه باغ

۲۶‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۳۴‏-پلاک۲۲۴۹۸ فرعی خانم مرضیه آیرم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۵‏-پلاک ۲۲۵۰۳ فرعی آقای محمد ابراهیم محمد پور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۶‏-پلاک ۲۲۵۰۶ فرعی آقای حسین نظری ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۷‏-پلاک ۲۲۵۱۵ فرعی آقای محمد رضا فیاضیان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۸‏- پلاک ۲۲۵۱۶ فرعی آقای محمد رضا فیاضیان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۹‏-پلاک ۲۲۵۲۷ فرعی آقای علیرضا پور جمال ششدانگ یک قطعه باغ

۲۷‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۴۰‏-پلاک ۲۲۵۳۶ فرعی آقای غلامحسین دلشاد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۱‏-پلاک ۲۲۵۴۳ فرعی آقای اسمعیل شریف ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۲‏-پلاک ۲۲۵۴۵ فرعی خانم ایران میر جلیلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۳‏-پلاک ۲۲۵۴۷ فرعی آقای علی برات غلامی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۴‏-پلاک ۲۲۵۵۰ فرعی خانم ایران میر جلیلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۵‏-پلاک ۲۲۵۷۲ فرعی آقای محمد علی باغبان باغستان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۶‏-پلاک ۲۲۶۰۵ فرعی خانم زکیه خاتمی نژاد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲۸‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۴۷‏-پلاک ۲۲۶۱۵ فرعی آقای علیرضا نوری ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۸‏-پلاک ۲۲۶۳۲ فرعی خانم فاطمه ساده ششدانگ یک قطعه باغ

۴۹‏-پلاک ۲۲۶۳۳ فرعی آقای علی قدرتی کلاتی ششدانگ یک قطعه باغ

۵۰‏-پلاک ۲۲۶۵۴ فرعی خانم زهرا عبدی باغستان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵۱‏-پلاک ۲۲۶۷۱ فرعی خانم زهرا عبدی باغستان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵۲‏-پلاک ۲۲۶۷۲ فرعی خانم عذرا ساده ششدانگ یک قطعه باغ

۲۹‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۵۳‏-پلاک ۲۲۶۹۰ فرعی خانم طاهره حراث ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵۴‏-پلاک ۲۲۶۹۳ فرعی خانم گوهر سالاریان باغستان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵۵‏-پلاک ۲۲۷۲۰ فرعی آقای رجبعلی خاکی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵۶‏-پلاک ۲۲۷۲۸ فرعی آقای محمود مرادی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵۷‏-پلاک ۲۲۷۵۰ فرعی آقای حسینعلی اسدی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵۸‏-پلاک ۲۲۷۹۴ فرعی آقای محمود مرادی و غیره ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵۹‏-پلاک ۲۲۷۹۵ فرعی آقای عباسعلی رضائیان اول  و غیره ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۰‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۶۰‏-پلاک ۲۲۸۷۰ فرعی آقای محمود دادگر عزیز ششدانگ یک قطعه باغ

۶۱‏-پلاک ۲۲۸۷۱ فرعی آقای هاشم دادگر عزیز ششدانگ یک قطعه باغ

۶۲‏-پلاک ۲۲۸۷۶ فرعی آقای محمد حسن مینای زارع ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۶۳‏- پلاک ۲۲۸۷۷ فرعی آقای محمد حسن مینای زارع ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۶۴‏- پلاک ۲۲۸۷۸ فرعی آقای محمد حسن مینای زارع ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۶۵‏-پلاک ۲۲۹۱۴ فرعی آقایان محمد علی امیری و غیره ششدانگ یک قطعه باغ

۳۱/۰۱/۱۴۰۲

در روزهای فوق انجام خواهدشد.

 

لذا بموجب ماده ۱۴ قانون ثبت املاک به صاحبان املاک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز مقرر بالا در محل حضور بهم رسانند. جنانچه هر یک از صاحبان املاک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی و نیز صاحبان املاک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد  وبرابر ماده ۸۶ ایین نامه اصلاحی قانون ثبت  ، معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم و گواهی لازم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.در غیر اینصورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم واداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.

 

تاریخ انتشار :۲۱/۱۲/۱۴۰۱

 

 

 اسماعیل قامتی زاده

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فردوس

شناسه آگهی: ۱۴۶۷۰۲۰
شناسه انتشار: ۱۲۷۳
شماره م / الف: 

سازمان: اداره ثبت اسناد و املاک فردوس(دولتی)
شماره نامه: ۳۰۳/۱۴۰۱/۸۱۹۶
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۲/۱۴