آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی فردوس

 

آگهی تحدید حدود یک قسمت از بخش یک شهرستان فردوس

پیرو آگهی نوبتی منتشره و بموجب ماده ۱۴ قانون ثبت املاک تحدید حدود شماره های زیر :

شمارات فرعی از یک اصلی  اراضی  بلده بخش یک فردوس

۱-پلاک ۶۸۲ فرعی آقای حسین زبرجدی  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان

۲-پلاک ۹۲۵ فرعی آقای محمد علی همتا ششدانگ یکباب باغ منزل

۳-پلاک ۱۶۰۲ فرعی آقای محمد شرعی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴-پلاک ۱۹۶۵ فرعی آقای علی اکبر سالار بوستانی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۰/۰۳/۱۴۰۲

۵-پلاک ۲۳۸۸ فرعی آقای ولی اله عزیزی ششدانگ یک قطعه زمین

۶- پلاک ۲۳۸۹ فرعی آقای ولی اله عزیزی ششدانگ یک قطعه زمین

۷-پلاک ۳۵۶۸ فرعی آقای اسداله باصری ششدانگ یک قطعه زمین بند سار

۸-باقیمانده پلاک ۵۲۳۸ فرعی از ۹۸۰ فرعی آقای محمد حسین  عاجز زاده ششدانگ  باغمنزل

۳۱/۰۳/۱۴۰۲

۹-پلاک ۲۰۸۵۵ فرعی از ۱۰۴۳ فرعی آقای محمد حسن اکبر زاده جوان و غیره ششدانگ باغ منزل

۱۰-پلاک  ۲۱۵۰۴ فرعی خانم فرح ناز صداقت طالبی ششدانگ یک قطعه باغ

۱۱-پلاک ۲۱۵۷۵ فرعی آقای  غلامعلی غلامی ششدانگ یک قطعه باغ

۱۲-پلاک ۲۱۵۷۷ فرعی آقای علی غلامی ششدانگ یک قطعه باغ  

۱۳-پلاک ۲۱۵۹۳ فرعی آقای غلامرضا قوامی ششدانگ یک قطعه باغ  

۰۱/۰۴/۱۴۰۲

۱۴-پلاک ۲۱۵۹۴ فرعی خانم ها معصومه و صغری قوامی باغستان  بالمناصفه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۵-پلاک ۲۱۶۰۲ فرعی آقای محمود صادقی نژاد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۶-پلاک ۲۱۶۰۴ فرعی  خانم طاهره صادقی نژاد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۷-پلاک ۲۱۶۲۰ فرعی خانم حسنیه حیرانی اول ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۸- پلاک ۲۱۷۰۲ فرعی آقای سید حسن آسودی باغستان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۹-پلاک ۲۱۷۰۳ فرعی آقای سید حسن آسودی باغستان  وغیره ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۰۳/۰۴/۱۴۰۲

۲۰-پلاک ۲۱۹۱۰ فرعی آقای غلامحسین غفاری ششدانگ یک قطعه زمین بند سار

۲۱-پلاک ۲۱۹۴۲ فرعی آقای حسین آذر  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲۲- پلاک ۲۱۹۸۴ فرعی آقای نصر اله پژمان ششدانگ یک قطعه باغ

۲۳- پلاک ۲۱۹۸۵ فرعی آقای نصر اله پژمان ششدانگ یک قطعه باغ

۲۴- پلاک ۲۱۹۸۶ فرعی آقای نصر اله پژمان ششدانگ یک قطعه باغ

۲۵-پلاک ۲۱۹۹۷ فرعی آقای غلامرضا ارجمندی نیا  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۰۴/۰۴/۱۴۰۲

۲۶-پلاک ۲۲۰۰۵ فرعی آقای عباسعلی غفاری ششدانگ یک قطعه باغ

۲۷- پلاک ۲۲۰۳۰ فرعی آقا ی حسین شکری ششدانگ یک قطعه باغ اناری

۲۸- پلاک ۲۲۰۴۵ فرعی آقا ی حسن شکری ششدانگ یک قطعه باغ اناری

۲۹- پلاک ۲۲۰۴۹ فرعی آقای محمد کلوخ داور پناه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۰- پلاک ۲۲۰۵۰ فرعی آقای سید حسن آسودی باغستان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۱- پلاک ۲۲۰۷۲ فرعی  خانم عذرا فردی  ششدانگ یک قطعه باغ

۰۵/۰۴/۱۴۰۲

۳۲- پلاک ۲۲۱۵۶ فرعی آقای ابراهیم نقیبی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۳- پلاک ۲۲۱۵۷ فرعی آقای ابراهیم نقیبی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۴- پلاک ۲۲۱۵۸ فرعی آقای ابراهیم نقیبی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۵-پلاک ۲۲۱۸۸ فرعی آقای محسن قلی زاده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۶-پلاک ۲۲۲۲۴ فرعی آقای عباس شوریده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۷-پلاک ۲۲۲۲۹ فرعی آقای حسن راست پیمان خانکوک ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۰۶/۰۴/۱۴۰۲

۳۸-پلاک ۲۲۲۳۵ فرعی آقای غلامرضا عزت طلب ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۹-پلاک ۲۲۲۴۰ فرعی آقای ناصر صداقت طالبی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۰-پلاک ۲۲۲۴۸ فرعی آقای حسین محمدی  ششدانگ یک قطعه باغ

۴۱-پلاک ۲۲۳۱۲ فرعی آقای عباس رشیدی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۲-پلاک ۲۲۳۴۴ فرعی  خانم ها طیبه و طاهره نیک بخت بالمناصفه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۳-پلاک ۲۲۳۵۲ فرعی آقای غلامحسین معمار باشی ششدانگ یک قطعه باغ

۰۷/۰۴/۱۴۰۲

۴۴- پلاک ۲۲۳۵۳ فرعی آقای غلامحسین معمار باشی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۵-پلاک ۲۲۳۹۴ فرعی آقای غلامحسین اسماعیل نژاد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۶- پلاک ۲۲۳۹۶ فرعی آقای غلامحسین اسماعیل نژاد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۷- پلاک ۲۲۳۹۷ فرعی آقای غلامحسین اسماعیل نژاد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۸-پلاک ۲۲۴۱۸ فرعی خانم طیبه جمعه زاده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۹-پلاک ۲۲۴۲۱ فرعی آقای محمد اجمالی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۰/۰۴/۱۴۰۲

۵۰-پلاک ۲۲۴۲۲ فرعی آقای جواد اسماعیل کمال ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵۱-پلاک ۲۲۴۲۳ فرعی آقای ابراهیم مینای زارع ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵۲- پلاک ۲۲۴۲۴ فرعی آقای ابراهیم مینای زارع ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵۳- پلاک ۲۲۴۲۸ فرعی آقای جواد اسماعیل کمال ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵۴- پلاک ۲۲۴۲۹ فرعی خانم طیبه جمعه زاده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵۵-پلاک ۲۲۴۶۲ فرعی آقای حسین سپاهی ششدانگ یک قطعه باغمنزل

 ۱۱/۰۴/۱۴۰۲

۵۶-پلاک ۲۲۴۷۷ فرعی آقای ابراهیم مینای زارع ششدانگ یک قطعه باغ

۵۷-پلاک ۲۲۴۸۷ فرعی ۳۵۷۴ فرعی آقای غلامرضا برزو ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵۸-پلاک ۲۲۵۲۲ فرعی خانم طیبه بخت آزمای ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵۹-پلاک ۲۲۵۳۱ فرعی آقای کاظم علی زاده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۶۰- پلاک ۲۲۵۳۷ فرعی آقای غلامحسین دلشاد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۶۱-پلاک ۲۲۵۴۰ فرعی خانم طاهره رجب نیا باغستانی  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۲/۰۴/۱۴۰۲

۶۲-پلاک ۲۲۵۴۴ فرعی آقای ذبیح اله عاقلی فر ششدانگ یک قطعه باغ اناری

۶۳-پلاک ۲۲۵۵۶ فرعی آقای عباس شوریده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۶۴-پلاک ۲۲۵۹۴فرعی خانم خیر النساء احمدی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۶۵-پلاک ۲۲۶۱۶ فرعی آقای محسن بلوری ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۶۶-پلاک ۲۲۶۱۷ فرعی آقای حسین اکبری ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۶۷- پلاک ۲۲۶۱۹ فرعی آقای حسین اکبری ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۳/۰۴/۱۴۰۲

۶۸-پلاک ۲۲۶۳۴ فرعی آقای علی قدرتی کلاتی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۶۹-پلاک ۲۲۶۶۸ فرعی خانم زهرا نظری ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۷۰-پلاک ۲۲۶۷۰فرعی خانم زهرا عبدی باغستان  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۷۱-پلاک ۲۲۶۹۴ فرعی آقای رجبعلی خاکی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۷۲-پلاک ۲۲۶۹۶ فرعی خانم معصومه سادات متولی باغستان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۷۳-پلاک ۲۲۷۰۱ فرعی آقای ایمان جعفر نژاد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۴‏/۰۴‏/۱۴۰۲

در روزهای فوق انجام خواهدشد.

 

لذا بموجب ماده ۱۴ قانون ثبت املاک به صاحبان املاک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز مقرر بالا در محل حضور بهم رسانند. جنانچه هر یک از صاحبان املاک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی و نیز صاحبان املاک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد  وبرابر ماده ۸۶ ایین نامه اصلاحی قانون ثبت  ، معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم و گواهی لازم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.در غیر اینصورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم واداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.

 

تاریخ انتشار :  ۰۹/۰۳/۱۴۰۲

 

 

  اسماعیل قامتی زاده

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فردوس

شناسه آگهی: ۱۵۰۴۴۲۵
شناسه انتشار: ۳۸۶۰
شماره م / الف: 

سازمان: اداره ثبت اسناد و املاک فردوس(دولتی)
شماره نامه: ۳۰۳/۱۴۰۲/۱۶۱۰
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۳/۰۴