آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی فردوس

آگهی تحدید حدود یک قسمت از بخش یک شهرستان فردوس

پیرو آگهی نوبتی منتشره و بموجب ماده ۱۴ قانون ثبت املاک تحدید حدود شماره های زیر :

شمارات فرعی از یک اصلی اراضی بلده بخش یک فردوس

۱-پلاک ۳۷۳۵ فرعی آقای اسماعیل معراجی و غیره ششدانگ یک قطعه زمین بند سار

۲‏-پلاک ۲۲۹۲۱ فرعی آقای مهدی افشاری ششدانگ یک قطعه باغ

۳‏-پلاک ۲۲۹۳۳ فرعی آقای محمد حسن شعبانی ششدانگ یک قطعه باغ

۴‏-پلاک ۲۲۹۶۸ فرعی خانم طوبی عبد مجیری ششدانگ یک قطعه باغ

۵‏-پلاک ۲۳۰۶۴ فرعی آقای مهدی تابعی ششدانگ باغ منزل

۶‏-پلاک ۲۳۲۷۷ فرعی خانم فاطمه دهقان زاده ششدانگ یک قطعه محوطه

۷‏-پلاک ۲۳۳۰۳ فرعی از ۶۹۲۳ فرعی  آقای حمید صداقت پور ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی

۱۹‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۸‏-پلاک ۲۳۳۰۴فرعی آقای سید محمود هاشمی ششدانگ یک قطعه باغ

۹‏-پلاک ۲۳۳۱۵فرعی آقای ابراهیم پور قربان کلاتی و غیره ششدانگ یک قطعه باغ منزل

۱۰‏-پلاک ۲۳۴۱۰ فرعی خانم ها راضیه سادات صدر زاده وغیره    ششدانگ یک قطعه باغ

۱۱‏-پلاک ۲۳۴۲۳ فرعی آقای حسین رضا زاده چوداری ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی در حال ساخت

۱۲‏-پلاک ۲۳۴۷۰ فرعی آقای غلامعلی شبنم زاده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۳‏-پلاک ۲۳۴۷۱ فرعی آقای غلامعلی شبنم زاده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۴‏- پلاک ۲۳۴۷۵ فرعی آقای حسن بخشی زاده ششدانگ یک قطعه باغ

۲۰‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۱۵‏-پلاک ۲۳۴۷۶ فرعی آقای حسن بخشی زاده ششدانگ یک قطعه باغ

۱۶‏-پلاک ۲۳۴۸۷ فرعی آقای علی اکبر علی زاده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۷‏-پلاک ۲۳۴۹۵ فرعی دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح‏- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ششدانگ قسمتی از ساختمان

۱۸‏-پلاک ۲۳۴۹۷ فرعی خانم فاطمه حیدر زاده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۹‏-پلاک ۲۳۵۰۳ فرعی خانم زهرا عرب زرندی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲۰‏-پلاک ۲۳۵۰۴ فرعی آقای عباس فراوانی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان

۲۱‏-پلاک ۲۳۵۰۶ فرعی آقای حسن صف آرا ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی

۲۱‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۲۲‏-پلاک ۲۳۵۱۷ فرعی آقای مجید امینی ششدانگ یک قطعه زمین

۲۳‏-پلاک ۲۳۵۲۱ فرعی از ۱۶۳۴ فرعی آقای محمد باقر مالدار ششدانگ یک قطعه باغمنزل

۲۴‏-پلاک ۲۳۵۲۳ فرعی آقای حمید رضا مشتاق اول ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲۵‏- پلاک ۲۳۵۲۴ فرعی آقای حمید رضا مشتاق اول ششدانگ یک قطعه باغ

۲۶‏-پلاک ۲۳۵۲۵ فرعی خانم سمیه قنبریان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲۷‏-پلاک ۲۳۵۲۶فرعی  آقای حمید رضا آزاد ششدانگ یک قطعه باغ

۲۲‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۲۸‏-پلاک ۲۳۵۳۰ فرعی آقای احسان جواهریان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲۹‏-پلاک ۲۳۵۳۱ فرعی از ۲۶۴۳ فرعی خانم فاطمه ندائی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

 ۳۰‏-پلاک ۲۳۵۴۱ فرعی آقای سید سعید سید حسنی ششدانگ یک باب منزل

۳۱‏-پلاک ۲۳۵۴۹ فرعی خانم زهرا چراغی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۲‏-پلاک ۲۳۵۵۰ فرعی آقای سید احمد منوری ششدانگ یک قطعه زمین در حال ساخت بنا

۳۳‏-پلاک ۲۳۵۵۴ فرعی خانم منیره آینه دار ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۴‏-پلاک ۲۳۵۵۶فرعی آقای حمزه یوسفی ششدانگ یک قطعه باغ

۲۶‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۳۵‏-پلاک ۲۳۵۶۳ فرعی آقای رمضانعلی طهانی ششدانگ یکباب منزل

۳۶‏-پلاک ۲۳۵۶۴فرعی خانم زهره رئیسی میرزای قلی ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری باغ مسکونی

۳۷‏-پلاک ۲۳۵۷۱ فرعی خانم حوا روحی مقدم ششدانگ یک قطعه زمین بندسار

۳۸‏- پلاک ۲۳۵۷۲ فرعی خانم حوا روحی مقدم ششدانگ یک قطعه زمین بندسار

۳۹‏- پلاک ۲۳۵۷۳ فرعی خانم حوا روحی مقدم ششدانگ یک قطعه زمین بندسار

۴۰‏- پلاک ۲۳۵۷۴ فرعی خانم حوا روحی مقدم ششدانگ یک قطعه زمین بندسار

۲۷‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۴۱‏-پلاک ۲۳۵۷۵ فرعی آقای سید محمد مسبوق ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۲‏-پلاک ۲۳۵۷۶ فرعی خانم راضیه یوسف زاده قصاب ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۳‏-پلاک ۲۳۵۷۷ فرعی از ۱۸۵۲ فرعی خانم صدیقه فروزان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی که قسمتی از آن کاربری فضای سبز ومعابر

۴۴‏-پلاک ۲۳۵۷۸فرعی از ۴۲۰۷ فرعی خانم حوا روحی مقدم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۵‏-پلاک ۲۳۵۷۹ فرعی از ۲۳۷۹ فرعی آقای حسن رهنی محبوب ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۶‏-پلاک ۲۳۵۸۰ فرعی آقای محسن اولادی ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی (قبلا مسیر جوی بوده )

۲۸‏/۰۱‏/۱۴۰۲

 

۴۷‏-پلاک ۲۳۵۸۱ فرعی خانم ها طاهره  میمی و غیره ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای کاربری مسکونی

۴۸‏-پلاک ۲۳۵۸۲ فرعی از ۴۰۸ فرعی آقای سیروس شریف زاده و غیره ششدانگ یک باب منزل مسکونی

 

شمارات فرعی از دو اصلی  اراضی  سعدآباد بخش یک فردوس

۱‏-پلاک ۴۷ فرعی آقای علی نبیلی مقدم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲‏-پلاک ۱۵۵۰ فرعی از ۱۰۲۸و۱۰۲۹ فرعی  خانم زهرا نوری ششدانگ یک باب منزل

۳‏-پلاک ۴۹۵۱ فرعی آقای مهدی زنده دل ششدانگ یک قطعه زمین تجاری که قبلا مسیر جوی بوده

۴‏-پلاک ۴۹۷۲ فرعی خانم حمیده دلبانی ششدانگ قسمتی از یکباب منزل 

۲۹‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۵‏- پلاک ۴۹۷۳ فرعی خانم حمیده دلبانی ششدانگ قسمتی از یکباب منزل 

شمارات فرعی از ۳‏‏-اصلی  اراضی خداوندی   بخش یک فردوس

۱‏-پلاک ۵۱۸ فرعی آقای سید علی سید احمدی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲‏-پلاک ۶۲۷ فرعی آقای محمد رضا روحی ششدانگ یک قطعه زمین

۳‏-پلاک ۱۲۷۰ فرعی خانم ریحانه خزیمه ششدانگ یک در بند مغازه

شمارات  فرعی از ۹‏‏- اصلی اراضی برون بخش یک فردوس

۱‏-پلاک ۸۱ فرعی آقای فیض محمد رضائی و غیره ششدانگ یک قطع باغ و زمین مزروعی

۳‏-پلاک ۳۷۴۱فرعی آقای احمد هاشمی برون ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲‏-پلاک ۴۰۹۴ فرعی آقای حسین میر برون ششدانگ یک باب آغل

۳۰‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۳‏-پلاک ۴۰۹۵ فرعی آقای فیض محمد رضائی و غیره ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴‏-پلاک ۴۰۹۶ فرعی آقای محمد اکبر ذوالفقاری ششدانگ یک قطعه زمین

شماره فرعی از ۴۶‏‏- اصلی   اراضی انارستانک  بخش یک فردوس

پلاک ۳۵۴ فرعی دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان  جنوبی ششدانگ یک قطعه زمین ورزشی

 

شماره فرعی از ۲۲۶‏‏- اصلی   اراضی علی آباد  بخش یک فردوس

پلاکهای ۱۸۱و۱۷۹و۲۰۶ فرعی آقای رجبعلی اسکندری ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

شمارات اصلی  بخش یک فردوس

۱‏-باقیمانده پلاک ۲۳۹۶‏- اصلی آقای حسن رضا نجار ششدانگ یک قطعه زمین محصور مسکونی

۲‏-پلاک ۳۲۷۰‏-اصلی آقای غلامرضا خراسانی ششدانگ یک قطعه باغ

۳۱/۰۱/۱۴۰۲

در روزهای فوق انجام خواهدشد.

 

لذا بموجب ماده ۱۴ قانون ثبت املاک به صاحبان املاک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز مقرر بالا در محل حضور بهم رسانند. جنانچه هر یک از صاحبان املاک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی و نیز صاحبان املاک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد  وبرابر ماده ۸۶ ایین نامه اصلاحی قانون ثبت  ، معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم و گواهی لازم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.در غیر اینصورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم واداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.

 

تاریخ انتشار : ۲۱/۱۲/۱۴۰۱

 

 

 

 اسماعیل قامتی زاده

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فردوس

شناسه آگهی: ۱۴۶۷۰۰۸
شناسه انتشار: ۱۲۷۴
شماره م / الف: 

سازمان: اداره ثبت اسناد و املاک فردوس(دولتی)
شماره نامه: ۳۰۳/۱۴۰۱/۸۱۹۵
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۲/۱۴