آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی فردوس

 

آگهی تحدید حدود یک قسمت از بخش یک شهرستان فردوس

پیرو آگهی نوبتی منتشره و بموجب ماده ۱۴ قانون ثبت املاک تحدید حدود شماره های زیر :

شمارات فرعی از یک اصلی اراضی بلده بخش یک فردوس

۱‏-پلاک ۲۱۶۶۴ فرعی آقای بهمن صداقت طالبی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲‏-پلاک ۲۱۶۶۹ فرعی  آقای سید محمود هاشمی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳‏-پلاک ۲۱۶۷۵ فرعی آقای داراب دارابی ششدانگ یک قطعه باغ منزل

۴‏-پلاک ۲۱۶۸۷ فرعی خانم فاطمه سید محمدی  وغیره ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵‏-پلاک ۲۱۷۰۶ فرعی آقای سید محسن سید محمدی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۶‏-پلاک ۲۱۷۰۷ فرعی آقای سید محسن سید محمدی  ششدانگ یک قطعه باغ

۰۵‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۷‏- پلاک ۲۱۷۳۳ فرعی آقای محمد حسین نفیسی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۸‏- پلاک ۲۱۷۳۴ فرعی آقای محمد حسین نفیسی ششدانگ یک قطعه باغ

۹‏- پلاک ۲۱۸۹۹ فرعی  آقای محمد کلوخ رجب نیا باغستانی ششدانگ یک قطعه باغ  و زمین مزروعی

۱۰‏-پلاک ۲۱۹۰۰ فرعی آقای حسین رجب نیا ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۱‏-پلاک ۲۱۹۰۱ فرعی آقای جواد رجب نیا باغستانی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۲‏-پلاک ۲۱۹۰۲ فرعی آقای محمد کلوخ رجب نیا باغستانی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۰۶‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۱۳‏-پلاک ۲۱۹۰۵ فرعی آقای غلامحسین فطرت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بند سار

۱۴‏-پلاک ۲۱۹۰۸ فرعی خانم مریم معماریان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۵‏- پلاک ۲۱۹۱۷ فرعی آقای حسن سلحشور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۶‏- پلاک ۲۱۹۱۸ فرعی آقای حسن سلحشور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۷‏-پلاک ۲۱۹۱۹فرعی آقای حسین اسمعیلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۸‏-پلاک ۲۱۹۲۹ فرعی آقای غلامرضا بلوری باغستانی  ششدانگ یک قطعه زمین بند سار

۰۷‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۱۹‏-پلاک ۲۱۹۸۰ فرعی آقای غلامحسین  رمضانی چاهک ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲۰‏-پلاک ۲۲۰۰۳ فرعی آقای علی ایومن ششدانگ یک قطعه زمین بندسار

۲۱‏-پلاک ۲۲۰۰۶ فرعی آقای عباسعلی غفاری ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲۲‏-پلاک ۲۲۰۲۰ فرعی آقای غلامرضا حیدر زاده  ششدانگ یک قطعه باغ

۲۳‏-پلاک ۲۲۰۳۲ فرعی آقای غلامرضا بلوری  باغستانی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۲۴‏- پلاک ۲۲۰۳۶ فرعی آقای غلامرضا بلوری  باغستانی ششدانگ یک قطعه زمین بند سار

۰۸‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۲۵‏- پلاک ۲۲۰۳۸ فرعی آقای غلامرضا بلوری  باغستانی ششدانگ یک قطعه باغ

۲۶‏- پلاک ۲۲۰۳۹ فرعی آقای غلامرضا بلوری  باغستانی ششدانگ یک قطعه باغ و زمین

۲۷‏-پلاک ۲۲۰۵۱فرعی آقای علیرضا رجب نیا ششدانگ یک قطعه باغ

۲۸‏-پلاک ۲۲۰۵۲ فرعی خانم آسیه تعدادی ششدانگ یک قطعه باغ پسته ای

۲۹‏-پلاک ۲۲۰۵۶ فرعی آقای محمد اسماعیل بوستانی ششدانگ یک قطعه باغ و زمین مزروعی

۳۰‏- پلاک ۲۲۰۶۹ فرعی آقای غلامرضا حیدر زاده  ششدانگ یک قطعه باغ

۳۱‏-پلاک ۲۲۰۷۴ فرعی آقای محمد نبردی ششدانگ یک قطعه باغ و زمین مزروعی

۰۹‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۳۲‏-پلاک ۲۲۱۰۴ فرعی آقای محمد مرادی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۳‏-پلاک ۲۲۱۲۳ فرعی آقای محمد کلوخ حمامی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۴‏-پلاک۲۲۱۲۹ فرعی  آقای محمد علی حیدرنیا کلاتی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۵‏-پلاک ۲۲۱۴۴ فرعی خانم زهرا رجب نیا باغستانی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۶‏-پلاک ۲۲۱۵۵ فرعی آقای غلامحسین فطرت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۷‏-پلاک ۲۲۱۶۵ فرعی آقای سید محبوب امامی باغستان  ششدانگ یک قطعه باغ

۱۰‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۳۸‏-پلاک ۲۲۱۸۴ فرعی آقای علی عباس زاده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۳۹‏-پلاک ۲۲۲۰۸ فرعی خانم مریم مرادی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۰‏-پلاک ۲۲۲۱۵ فرعی آقای محمد رضا کارگر باغستانی ششدانگ یک قطعه باغ

۴۱‏-پلاک ۲۲۲۲۷ فرعی آقای علی شهریاری ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۲‏-پلاک ۲۲۲۵۰فرعی آقای حسن طلائی باغستانی ششدانگ یک قطعه باغ

۴۳‏-پلاک ۲۲۲۵۱ فرعی آقای حبیب اله افشاری ششدانگ یک قطعه باغ

۱۴‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۴۴‏-پلاک ۲۲۲۵۸فرعی آقای ایمان مجد میرزائی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۵‏-پلاک ۲۲۲۶۴ فرعی خانم معصومه سادات سید محمدی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۶‏- پلاک ۲۲۲۸۶فرعی آقای ایمان مجد میرزائی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۷‏- پلاک ۲۲۲۸۷فرعی آقای ایمان مجد میرزائی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۸‏- پلاک ۲۲۲۸۸فرعی آقای رضا مجد میرزائی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۴۹‏-پلاک ۲۲۲۸۹ فرعی آقای رضا مجد میرزائی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵۰‏-پلاک ۲۲۲۹۰ فرعی آقای رضا مجد میرزائی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۵‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۵۱‏- پلاک ۲۲۲۹۱ فرعی آقای رضا مجد میرزائی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵۲‏- پلاک ۲۲۲۹۲ فرعی آقای رضا مجد میرزائی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵۳‏- پلاک ۲۲۲۹۳ فرعی آقای رضا مجد میرزائی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵۴‏- پلاک ۲۲۲۹۴ فرعی آقای رضا مجد میرزائی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵۵‏-پلاک ۲۲۳۰۳ فرعی آقای عبدالحسین احمدی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵۶‏- پلاک ۲۲۳۰۴ فرعی آقای عبدالحسین احمدی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵۷‏-پلاک ۲۲۳۱۸ فرعی آقای عبدالحسین رافتی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

 ۱۶‏/۰۱‏/۱۴۰۲

۵۸‏- پلاک ۲۲۳۱۹ فرعی آقای عبدالحسین رافتی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۵۹‏-پلاک ۲۲۳۳۰ فرعی آقای حجی حسین سیف الهی ششدانگ یک قطعه باغ

۶۰‏-پلاک ۲۲۳۳۲ فرعی آقای اسماعیل بی نیاز ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۶۱‏-پلاک ۲۲۳۵۴ فرعی آقای امین فولادی ششدانگ یک قطعه باغ

۶۲‏-پلاک ۲۲۳۶۵فرعی آقای قدرت افروزی ششدانگ یک قطعه باغ

۶۳‏-پلاک ۲۲۳۸۷ فرعی آقای غلامحسین عیشی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۶۴‏- پلاک ۲۲۳۸۸ فرعی آقای غلامحسین عیشی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۷‏/۰۱‏/۱۴۰۲

در روزهای فوق انجام خواهدشد.

 

لذا بموجب ماده ۱۴ قانون ثبت املاک به صاحبان املاک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز مقرر بالا در محل حضور بهم رسانند. جنانچه هر یک از صاحبان املاک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی و نیز صاحبان املاک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد  وبرابر ماده ۸۶ ایین نامه اصلاحی قانون ثبت  ، معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم و گواهی لازم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.در غیر اینصورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم واداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.

 

تاریخ انتشار : ۱۰‏/۱۲‏/۱۴۰۱

 

اسماعیل قامتی زاده

   سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فردوس

شناسه آگهی: ۱۴۶۲۵۴۱
شناسه انتشار: ۱۲۰۲
شماره م / الف: 

سازمان: اداره ثبت اسناد و املاک فردوس(دولتی)
شماره نامه: ۳۰۳/۱۴۰۱/۷۹۷۳
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۲/۰۴