واحدهای کارگری مکلف به برگزاری دوره های آموزشی ایمنی هستند.

ابراهیم رضازاده مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در تشریح خبر گفت: در راستای انجام وظایف قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استانها در خصوص نظارت بر تکالیف حاکمیتی در مواد ۸۹، ۹۰ و ۹۱ قانون کار مبنی بر آموزش ایمنی کارگران شاغل و دریافت گواهی نامه معتبر از مراجع ذیصلاح؛ کارفرمایان مکلف به اجرای مفاد مذکور هستند.

مدیر روابط کار اداره کل اظهار داشت: این اداره کل با همکاری سایر دستگاه های اجرایی مرتبط از جمله صمت، جهاد کشاورزی و شرکت شهرک های صنعتی در استان به دنبال تحقق این مهم حین انجام بازرسی های ادواری و موردی یا کارگاه های مشمول ماده ۸۵ قانون کار می باشد.

وی ادامه داد: بازرسان کار در سطح استان موارد را مورد ارزیابی و رصد قرارداده و در صورت عدم رعایت و اجرای آن، مسئولیت موضوع متوجه کارفرما در کارگاه خواهد بود.

رضازاده برگزاری دوره های آموزشی ایمنی متناسب با نوع مشاغل را در پیشگیری از وقوع حوادث و دستیابی به شرایط ایمن در کارگاه ها موثر دانست و افزود: در حال حاضر انجمن صنفی کارگری مسئولین ایمنی در استان و مرکز جهاددانشگاهی استان مجوز لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی مدنظر وزارت متبوع در حوزه ایمنی را دارند.

مدیر روابط کار اداره کل از برگزاری ۱۷هزار و ۴۲۶ نفر ساعت آموزش در حوزه ایمنی کار و پیشگیری از حوادث در سال ۹۹ خبر داد و گفت: تعهد استان برای برگزاری دوره های آموزشی ایمنی در سال ۱۴۰۰به میزان ۸هزار نفر ساعت پیش بینی شده است.