🔸 شهرستان های سربیشه ، طبس و خوسف به ترتیب بیشترین میزان مشارکت و شهرستان بیرجند کمترین میزان مشارکت در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری داشته اند.
🔺 نکته: علت بالاتر بودن میزان مشارکت برخی از شهرستان ها از ۱۰۰ درصد، اخذ رأی از افراد غیر بومی ( غیر ساکن) در این شهرستان ها بوده است.