#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

کل آزمایش: ۳۳۰۳۲
● کل منفی: ۱۸۷۷۳
● کل مثبت: ۱۴۲۵۹
● آزمایشات جدید انجام شده: ۹۹مورد
▪️ موارد مثبت جدید: ۲۹نفر (۲۹%)
¤بستری۶
¤سرپایی۲۳

? موارد مثبت جدید به تفکیک شـهرستان:
-بیرجند ۲
-فردوس ۳
-قاین ۱۲
-طبس۱
-نهبندان۲
-درمیان ۱
-سربیشه ۰
-سرایان ۱
-بشرویه ۱
-زیرکوه ۶
-خوسف ۰

?وضعیت فعلی بیماران:
● بستری تنفسی: ۱۸۵
● بستری مثبت: ۹۶
● مثبت‌آی‌سی‌یو: ۲۵
● مثبت بدحال: ۸
● مثبت بهبود یافته یا قرنطینه خانگی ۱۳۴۶۵

?کل موارد فوتی استان: ۶۹۸نفر
▪️موارد جدید فوتی: ۳نفر