#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

آخـرین وضــعیت آماری مـبتلایان به ڪرونا بسـتری در بیــمارستان های اســتان خراسان جنـــوبی از زبان دڪتر مهدیزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و رئیس مـرکز بهداشت استان خراسان جنوبی

🔺طی ۲۴ساعـت گذشـته، ۳۸۱ آزمایش جدید کرونا انجام شده

▫️ از این تعداد نمونه ۲۶۵بیمار مـثبت جدید شناسایی شده شامــل ۶۰بیمار در بیمارستان بسـتری و ۲۰۵مــورد نمــونه گیری ســرپایی بوده است.

🔶افراد مبــتلا به کرونا به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد:

▫️شـهرستان بیــرجند ۴۷نفر
▫️شـهرستان فردوس ۸نفر
▫️شـهرستان قاین ۶۴نفر
▫️شـهرستان طبس ۸۱نفر
▫️شهرســتان نهـبندان ۱۱نفر
▫️شهرستان درمــیان ۱۳نفر
▫️شهرسـتان زیرکوه ۱۲نفر
▫️شـهرستان سرایان ۱۹نفر
▫️شـهرستان بشـــرویه ۹نفر
▫️شـهرستان خوســف ۱نفر

▪️درحال حاضــــر:
◽️تعداد ۴۸۷بیـمار با علائــم حاد تنفســـی
◽️تعداد ۳۱۶ نفر مـــبتلا قطعـی به ڪرونا
◽️ تعداد ۴۸بیـمار ڪرونایی در بخش مــراقبت های ویژه
◽️تعداد ۱۳نفــر بیـمار بسـتری بدحال و مناسـب نیسـت.

🔺 مــتاسفانه طی ۲۴ساعــت گذشـــته۱۱ مــــورد فوتی جـــدید داشتیــم.
با کمال تاسف بدین ترتیـب کل آمار فوتی اســتان ۴۰۴مورد می باشد.

⛔️ فوتـــی های جــدید به تفکیک شـهرستان:
▪️۴مورد از شـهرستان طبــس
▪️۴مورد شــهرستان بیــرجند
▪️۱مورد از شــهرستان ســـرایان
▪️۱مورد از شــهرستان فــردوس
▪️۱مـورد از شـهرستان خوســف