آغاز مراسم تفاهم نامه ی ایجاد سه هزار شغل در قالب خوشه ی صنایع دستی با حضور دکتر نوبخت در طبس