آغاز عملیات اجرایی لوله گذاری خط انتقال گاز دشتک – نهبندان با حضور استاندار خراسان جنوبی

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور