طرح نظام ارجاع بیمه شدگان صندوق بیمه سلامت همگانی در خراسان جنوبی آغاز شد.

 مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی گفت: این طرح به صورت گام به گام در حال آغاز طرح نظام ارجاع بیمه شدگان صندوق بیمه سلامت همگانیاجرا است که در گام اول استخراج اطلاعات بیمه شدگان و پالایش جمعیت و انجام صحت سنجی مبتنی بر پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور صورت گرفته است.

اربابی افزود: در گام دوم اجرای این طرح نیز به شهرستان‌هایی که بیمه شده صندوق بیمه سلامت همگانی دارند، اطلاع رسانی شده و تعدادی از پزشکان داوطلب برای شرکت در اجرای این طرح شناسایی شده اند.

وی گفت: در ادامه پس از مشخص شدن کامل پزشکان داوطلب، فراخوانی برای بیمه شدگان این صندوق داده خواهد شد تا پزشک خانواده خود را مشخص کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان افزود: بیمه شدگان صندوق بیمه سلامت همگانی با مشخص کردن پزشک خانواده خود و رعایت نظام ارجاع از این پس خواهند توانست از خدمات بخش غیر دولتی نیز به صورت بیمه‌ای استفاده و هزینه‌های درمان خود را کاهش دهند.