آغاز جدید، نو ،قابل تحسین و تامل از چانه زنی نماینده مردم بیرجند و درمیان برای عدم الحاق دانشگاه صنعتی بیرجند