برداشت جو از اراضی زیرکشت این محصول در خراسان جنوبی آغاز شد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت سطح زیرکشت جو در سال جاری در استان را ۲۱ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: پیش بینی می‌شود از این سطح ۴۵ هزار تن محصول برداشت شود.
حسینی افزود: بیشترین سطح زیرکشت جو در استان به شهرستان بشرویه با ۷ هزار و ۴۰۰ هکتار سطح زیر کشت اختصاص دارد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان نصرت، ریحان، مهر، یوسف و گلشن را از ارقام جو کشت شده در استان برشمرد و افزود: برداشت این محصول در استان تا اواخر تیر ادامه دارد.
وی با اشاره به کاهش سطح زیرکشت جو در سال جاری، خشکسالی گسترده در استان، خسارات ناشی از پیامد‌های مستقیم و غیرمستقیم خشکسالی، کاهش سطح زیرکشت دیم، کاهش نزولات جوی، افزایش شوری خاک، حمله آفات و بیماری‌ها و افزایش خسارت سرما را از جمله کاهش سطح زیرکشت گندم عنوان کرد.

پارسال از ۲۰ هزار و ۴۳۵ هکتار سطح زیرکشت ۶۵ هزار و ۳۹۱ تن محصول برداشت شد.