مدیرکل پست خراسان جنوبی از آزادسازی ۲۳ فقره از مرسولات پستی توقیف شده ارسالی از زاهدان با رای قاضی سازمان تعزیرات حکومتی بیرجند خبر داد.
حسین ظهوری افزود: دو هفته قبل تعدادی از مرسولات پستی ارسالی از زاهدان توسط پلیس امنیت اقتصادی بیرجند به ظن کالای قاچاق توقیف شده بود که با ارائه مجوزها و مدارک مثبته تعداد ۲۳ فقره از مرسولات آزاد شده وبخش دیگر هم برای آزاد سازی با مجوزهای ارائه شده توسط فرستندگان مرسوله در دست بررسی است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور