📆 چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
■آزمایشات سریع(RT):
▪️ تعداد نمونه: ۴۰
▪️مثبت: ۳

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور